هشدار يونيسف درباره شيوع وبا در يمن

Jahan e-Sanat - - News -

ايس/نا- سازمان يونيسف ديروز هش//دار داد كه بيماري وبا به طرز هولناكي در يمن در حال شيوع . يونيسف در بيانيهاي اعالم كرد: در هر 10 دقيقه يك كودك در يمن به دليل سوءتغذيه و اسهال و التهاب در دستگاه تنفسي جان خود را از دست مي . اين سازمان تاكيد كرد كه بيماري وبا و بيماريهاي ناشي از نبود آب آشاميدني و خدمات بهداشتي و نظافت به طرز هولناكي در يمن در حال افزايش . يونيسف اعالم كرد كه تاكنون بيش از 237000 كودك را كه از سوء تغذيه شديد رنج ميبردند، درمان كرده و بيش از يك ميليون كودك از درمانهاي اوليه برخوردار شدهاند اما نيازهاي بسياري همچنان وجود .

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.