با تحريمها مقابله به مثل ميكنيم

Jahan e-Sanat - - News -

PFA-كرهشمالي هشدار داد، اگر جامعه جهاني تحريمها عليه پيونگ يانگ را تش//ديد كند، مقابله به مثل مي . اين هش//دار از سوي دولت كرهش//مالي پس از آن مطرح شد كه دونالد ترامپ، رييسجمهور آمريكا هشدار داد اگر چين هيچ اقدامي براي مقابله با كرهشمالي انجام ندهد، اياالت متحده به صورت يكجانبه اين كار را خواهد .كرهشماليدرماههاياخير برنامههاي موشكي خود را تسريع بخشيده و با انجام آزمايشاتي به دنبال دستيابي به توانايي هدف قرار دادن آمريكا با استفاده از سالح اتمي .

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.