رونق معامالت در بازارهاي فرابورس

Jahan e-Sanat - - News -

دادوستد افزون ب//ر 202 ميلي//ون ورقه ب//ه ارزش 980 ميلي//ارد ري//ال در 28 هزار و 837 نوب//ت معامالت//ي، نتيج//ه خريدوفروشهاي روز گذش//ته در بازارهاي ش//شگانه فرابورس بود ك//ه در اي//ن مي//ان 40 درصد از حجم و بيش از 30 درصد از ارزش كل معام//الت به بازاره//اي اول و دوم اختصاص يافت. ش//اخص كل فرابورس نيز ديروز حدود يك واحد افت را تجربه كرد و به اين ترتيب در ارتفاع 885 واحدي معامالت اين روز را به پايان رساند و در حالي كه نماد »شاوان« نزديك به يك درصد اثر مثبت را بر آيفكس به ثبت رساند، نمادهاي »ميدك//و« و »مارون« با اينك//ه اثر منفي هرچن//د اندك و كمتر از يك واحدي بر شاخص كل گذاش//تند اما مانع رشد آن شدند. روز گذش//ته نماد »سدبير« متعلق به شركت سرمايهگذاري تدبيرگران فارس و خوزستان و نماد »بهپاك« متعلق به ش//ركت صنعتي بهپاك، بيشترين افزايش قيمت را تا سقف پنج درصدي تجربه كردند؛ اين در حالي اس//ت كه عنوان بيش//ترين كاهش قيمت//ي در ميان نمادهاي فرابورسي به نام نمادهاي »بپاس«، »ات//كاي« و »فزرين« ثبت ش//د. رصد نقلوانتقالهاي صورت گرفته در بازار پايه نيز حاكي از آن اس//ت كه روز گذشته در مجموع بازارهاي پايه ال//ف، پايه ب و پايه ج نزديك به 118 ميليون ورقه به ارزش 130 ميليارد ريال دست به دست شد كه بيش//ترين حجم معامالتي به نماد »ف//اواز« و باالترين ارزش مبادالت ني//ز به نماد »خص//درا« اختصاص ياف//ت. در بازار اوراق با درآمد ثابت نيز بيش از 497 هزار ورقه به ارزش افزون بر 500 ميليارد ريال دادوستد شد و نماد »صچاد« كه روز گذشته بازگشايي شد با معامله بيش از 288 هزار ورقه به ارزش نزديك به 298 ميليارد ري//ال در صدر اين بازار به لحاظ بيشترين ميزان حجم و ارزش مبادالتي ايس//تاد. در همين حال امتياز تسهيالت مسكن اسفندماه59 روز گذشته بيشترين حجم و ارزش معامالتي در ميان تسهها را به خود اختصاص داد. در تابلو تس//هيالت مسكن حدود 34 هزار ورقه به ارزش 23 ميليارد ريال دست به دست شد و اوراق تسهيالت مسكن روز گذشته در بازه قيمت//ي 391 تا 719 هزار ريال خريدوفروش شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.