آخرين آمارها نشان داد؛ فعال شدن حقوقيها در تاالر شيشهاي

Jahan e-Sanat - - News -

يك آمار تازه از فعاليت سهامداران در تاالر شيشهاي نشان ميدهد، حقوقيها در آخرين ماه سال گذش//ته فعاليت بيشتري نسبت به حقيقيها از خود برجاي گذاشتهاند. براساس اطالعات موجود در اس//فند س//ال گذش//ته حقيقيها 31 درص//د و حقوقيها 68 درصد سهم و حقتقدم در بورس خريداري كردهاند و در مقابل حقيقيها فروش//نده 35 درصد و حقوقيها 64 درص//د كل معامالت در بورس بودهاند. به گزارش تس//نيم، بررس//ي كارنامه بورس و اوراق بهادار در اسفندماه سال 95 نشان ميدهد در 20 روز معامالتي تعداد 35 ميليارد و 943 ميليون سهم و حقتقدم به ارزش 81 هزار و 153 ميليارد ريال طي يك ميليون و 47 هزار و 378 مرتبه توسط معاملهگران دادوستد شده است. ميانگين روزانه ارزش معامالت نيز در اي//ن مدت 3786 ميلي//ارد ريال، ميانگين روزانه حجم معامالت 1640 ميليون س//هم، ميانگين دفعات معامالت 52 هزار و 369 نوبت و ارزش ب//ازار 3220 هزار و 473ميليون ريال بوده است. اين گزارش ميافزايد: شاخص بورس نيز معامالت اولين روز اسفندماه سال گذشته را از ارتف//اع 77 هزار و 599 واحد آغاز كرد و در پاي//ان اين ماه به ارتفاع 77 هزار و 230 واحد رسيد كه نشان از 369 واحدي و كاهش 0/5 درصدي دارد. همچنين در اس//فندماه س//ال گذش//ته بازار س//رمايه 20 روز معامالتي را به خود ديد كه از اين تعداد ش//اخص بورس 15 روز معامالتي را مثبت و پنج روز را منفي سپري كرد كه اين آمار در 19 روز معامالتي اسفندماه سال 94 با 14 روز مثبت و پنج روز منفي براي شاخص بورس بوده است. اين گزارش ميافزايد: در آخرين ماه معامالتي س//ال گذشته 6762 ميليارد و 466 ميليون ريال افزايش س//رمايه در بورس اوراق و بهادار انجام شده كه 4987 ميلي//ارد ريال آن از طريق جايزه و يك هزار و 774 ميليارد و 649 ميليون ريال آن از طريق حقتقدم بوده است. P/E بازار ارزشكلبازارسرمايهدراسفندماهسالگذشته 322 هزارو73 ميلياردتومان،سرمايه523 شركت 137 هزار ميليارد تومان، س//ود پيشبيني شده 41 هزار ميليارد تومان، متوسط P/E بازار 6/84 مرتبه، سود)زيان( تحقق يافته دو ميليارد تومان و س//ود نقدي تقسيم شده و درصد آن به ترتيب 1844 ميليارد تومان و 89/60 درصد بوده است. همچنين در اسفندماه سال گذشته حقيقيها41 هزارو391 ميلياردريال)2/13 درصد(وحقوقيها 31 هزار و 318 ميليارد ريال 68/8) درصد( سهم و حقتقدم در بورس خريداري كردهاند و در مقابل حقيقيها61 هزارو82 ميلياردريال)2/53 درصد( وحقوقيه//ا92 هزارو384 ميلياردريال)8/46 درصد( سهم و حقتقدم در بورس فروختهاند. در آخرينماهزمستانسال59 طي02 روزمعامالتي 132 نمادمعامالتيدربورسبازگشاييو57 نماد متوقف شدهاند كه اين آمار در مدت مشابه سال49 به ترتيب 129 و 136 نماد بوده است. همچنين در اي//ن مدت تعداد 113 نماد در بازار اول بورس باز و 15 نماد در اين بازار بسته بودهاند كه تعداد نمادهاي باز و بسته در بازار دوم نيز در اين مدت به ترتيب 174 و 23 نماد بوده است. عملكردكارگزاريها همچنينآمارمعامالتسال59 نشانميدهد س//هم معامالت برخ//ط از معامالت نرمال بيش از 28 درصد بوده اس//ت. به گ//زارش اداره آمار و اطالعاتبازاردرسال5931 از801 كارگزارفعال در بورس، 106 كارگزار در معامالت آنالين فعال بودهاند. براساس اين گزارش، 35/7 درصد از كل معامالت الكترونيكي در پنج كارگزاري انجام شده است كه به ترتيب كارگزاريهاي مفيد با 21/44 درصد،فارابيبا22/4 درصد،آگاهبا056/3 درصد، مبين سرمايه با 3/47 درصد و بانك كشاورزي با 2/92 درصد رتبههاي اول تا پنجم را به نام خود ثبت كردند. همچني//ن از كل معامالت، بيش از 280 هزار ميليارد ريال خريد و فروش الكترونيكي بودهاستكهحدود22 درصدكلخريدوفروش است. بنا بر اين گزارش، ارزش كل خريد و فروش درسال59،بيشاز7721 هزارميلياردريالبوده اس//ت. بر اين اساس ارزش خريد و فروش خرد و بلوك معادل 76 درصد كل معامالت بوده است. همچنين ارزش خريد و فروش عمده هفت درصد از معامالت و ارزش كل ساير ابزارهاي نوين مالي 16 درص//د از كل معامالت را به خود اختصاص داده است. اين گزارش ميافزايد: تعداد پنج شركت كارگزاري13/91 درصدكلارزشمعامالترادر سال 1395 به خود اختصاص دادند. شركتهاي كارگزاري مفيد ب//ا 5/64 درصد، كارگزاري بانك پارس//يان با 4/03 درصد، كارگزاري امين آويد با 3/27 درصد، كارگزاري بانك پاس//ارگاد با 3/23 درصد، تامين س//رمايه نوين ب//ا 3/14 درصد در رتبههاي اول تا پنجم اين جدول قرار دارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.