عوامل ركود حاكم بر بورس

Jahan e-Sanat - - News -

اين روزها بازار سهام روزهاي كمرمقي را پشت سر ميگذارد و حجم و ارزش معامالت به ميزان قابل توجهي افت داشته است به طوري كه در جريان معامالت روز گذشته شاخص كل با رشد 30 واحدي مواجه شد و در 77 هزار و 647 واحد به تثبيت رسيد. به گزارش ملتبازار، معامالت روز گذشته بازار سهام همانند چند روز اخير كمرمق بود و حجم و ارزش دادوستدها در حد ناچيزي قرار داشت. همانطور كه پيش از اين نيز اشاره شده بود ركود حاكم بر اقتصاد كشور در كنار افزايش هيجان انتخابات رياستجمهوري،ريسكگريزيسهامدارانوهمچنينتحركاتنوسانگيران باعث شده روند رو به رشد بازار ثبات چنداني نداشته باشد و از حجم و ارزش دادوستدها به ميزان قابل توجهي كاسته شود. از سويي ديگر با وجود انتشار اخبار مثبت متعدد از سوي شركتها و صنايع مختلف سهامداران واكنش خاصي نشان نداده و شاهد عدم توجه فعاالن بازار به رويدادهاي پيرامون شركتها هستيم. در همين حال عدم حمايت سهامداران عمده و دولتي از بازار سهام نيز باعث تشديد ركود حاكم بر بازار شده است. با اين اوصاف تنها راه نجات بورس از بحران نقدينگي ايجاد شوك مثبت به بازار و تزريق نقدينگي از جانب سهامداران دولتي است تا بتوان شاهد بازگشت رونق به بورس بود. بنا بر اين گزارش در پايان معامالت روز گذشته در حالي كه نمادهاي »حكشتي، فخوز و شبهرن« با رشد ‪18 43،‬ و 14 واحدي بيشترين تاثير مثبت و در مقابل نمادهاي »همراه، فملي و وغدير« باافت43،62 و51 واحديبيشترينتاثيرمنفيرابرشاخصداشتنداين متغير با رشد 30 واحدي مواجه شد و در محدوده 77 هزار و 746واحد به تثبيت رسيد. شاخص كل هموزن نيز با رشد 67 واحدي در محدوده 16 هزار و 286 واحد قرار گرفت. همچنين در جريان معامالت روز گذشته 932 ميليون سهم و حقتقدم به ارزش 185 ميليارد تومان در 69 هزار و 321 دفعه بين سهامداران دادوستد شد كه »شپلي« با دادوستد 80 ميليون سهم بيشترين حجم معامالت و »فباهنر« با ارزش 6/4 ميليارد تومان بيشترين ارزش معامالت را از آن خود كرد. بازارهايجهاني در جريان معامالت روز گذش//ته بازارهاي جهاني شاهد رشد نسبي قيمتها در هر سه بازار طال، نفت و فلزات اساسي بوديم. به اين ترتيب قيمت جهاني هر اونس طال با رشد پنج دالر و 49 سنتي، به 1259 دالر رسيد. در واكنش به رشد قيمت جهاني طال در بازارهاي جهاني قيمت اين فلز گرانبها در بازارهاي داخلي نيز افزايش يافت به طوري كه هر گرم طالي 18 عيار با رشد 208 توماني به 116 هزار و 426 تومان رسيد. همچنين هر قطعه سكه بهار آزادي نيز با رشد يكهزار توماني به يك ميليون 179و هزار تومان رسيد. در بازار فلزات اساسي نيز قيمت هر پنج فلز كليدي مس، سرب، روي، نيكل و آلومينيوم با افت قيمت مواجه شد اما در بازار ارز هر دالر آمريكا با افت 15 توماني به 3754 تومان رسيد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.