افت بورسهاي آسيايي

Jahan e-Sanat - - News - اتفاق

بازاره//اي آس//يايي در آخري//ن س//اعات معامالت//ي روز گذش//ته با كاه//ش همراه ش//دند در حالي كه قيم//ت ين با افزايش همراه ش//د و دالر استراليا روند نزولي را در پيش گرفت. به گزارش سنا، قيمت ين در مقايسه با دالر با سومين روز افزايش همراه شد در حالي كه قيمت سهام در بازارهاي توكيو روند كاهش//ي را در پيش گرفت. در اين ميان، توكيو شاهد گزارشهاي ضعيف شركتهاي خودرويي بود كه نشاندهنده كاهش مي//زان ف//روش خودروه//اي ژاپني در آمريكا بوده اس//ت. اين در حالي است كه بازارهاي چين، هنگكنگ، تايوان و هند در تعطيالت رسمي به س//ر ميبرند. بر اين اساس، شاخص تاپيكس ب//ا كاه//ش 0/8 درصدي همراه شد در حالي كه شركت هوندا موت//ور، مزدا و نيس//ان موتور با افت بيش از 2/5 درصدي قميت س//هام مواجه شدند. شاخص S&P استراليا و كاسپي كرهجنوبي نيز 0/3 درصد كاهش را به ثبت رس//اند. بر اساس اين گزارش، ش//اخص اصلي بورس فيليپي//ن نيز با رش//د 1/4 درصدي مواجه ش//د در حال//ي كه در بورس اندونزي رشد 0/7 درصدي شاخص اصلي به چشم ميخورد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.