واگذاري 13 هزار ميليارد ريال سهم دولتي

Jahan e-Sanat - - News - وقايعنگار فرابورس

بالغ بر 13 ه//زار ميليارد ريال سهم دولتي در فروردينماه امسال توس//ط س//ازمان خصوصيسازي واگذار ميش//ود. به گزارش س//نا، س//هام پن//ج ش//ركت دولت//ي به ارزش 13 ه//زار و 690 ميلي//ارد و 698 ميلي//ون ري//ال توس//ط س//ازمان خصوصيس//ازي در روز 27 فروردينم//اه روي ميز فروش ميرود. براساس اين گزارش، بلوك صددرصدي سهام شركت مجتمع صنعتي اسفراين شامل يك ميليارد و 358 ميليون سهم به ارزش پايه هر س//هم 6394 ريال و ارزش كل پايه هش//ت هزار و 683 ميليارد و 52 ميليون ريال؛ بلوك صددرصدي س//هام شركت لوله گستر اسفراين شامل يك ميليارد و 808 ميليون و 592 هزار سهم به ارزش پايه هر سهم 1298 ريال و ارزش كل پايه دو ه//زار و 347 ميلي//ارد و 552 ميليون ري//ال؛ بلوك 40 درصدي سهام شركت ملي كشت و صنعت و دامپ//روري پارس ش//امل 130 ميليون و 136 هزار سهم به ارزش پايه هر سهم 16 هزار و 494 ريال و ارزش كل پاي//ه دو هزار و 146 ميليارد و 463 ميليون ريال؛ بلوك 43/52 درصدي س//هام ش//ركت بينالمللي مهندسي ايران)ايرايتك( شامل هفت ميليون و 833 هزار و 600 س//هم به ارزش پايه هر سهم 58 هزار و 353 ريال و ارزش كل پاي//ه 457 ميليارد و 114 ميليون ريال و بلوك 94/96 درصدي سهام شركت ماشينسازي لرستان شامل 129 ميلي//ون و 626 هزار و 182 س//هم به ارزش پايه هر سهم 436 ريال و ارزش كل پايه 56 ميليارد و 517 ميليون ريال در اين روز روي ميز مزايده ميرود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.