سهام عدالت روي ميز كميسيون اقتصادي

Jahan e-Sanat - - News - اصل 44

ريي//س كميس//يون اقتصادي مجلس از بررس//ي وضعيت سهام عدال//ت با حضور وزي//ر اقتصاد در كميس//يون متبوع//ش خب//ر داد. محمدرض//ا پورابراهيم//ي، رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اس//المي در گفتوگو با تسنيم از حضور عل//ي طيبني//ا، وزير امور اقتصادي و دارايي در كميس//يون متبوعش، خبر داد و گفت: براساس برنامهريزيهاي انجام ش//ده، قرار اس//ت وزي//ر اقتصاد روز گذش//ته در كميس//يون اقتص//ادي مجلس حضور يابد. وي درباره علت بررسي وضعيت سهام عدالت در كميسيون متبوع//ش، گفت: با توجه به اينكه بي//ش از 40 ميليون نف//ر از مردم داراي س//هام عدالت بوده و نگران وضعيت آن هستند بنابراين هيات رييسه كميس//يون اقتصادي براي برطرف ش//دن برخي از نگرانيها جلس//هاي را به منظور بررسي اين موضوع اختصاص داده است. رييس كميس//يون اقتص//ادي مجلس با اعالم اينكه بررس//ي تصميم دولت در ارتب//اط با توزيع س//ود س//هام عدالت از محورهاي مورد بررس//ي اعضاي كميس//يون با حضور وزير اقتصاد در جلسه روز گذشته است، تصريح كرد: بررسي مالكيت سهام عدالت و همچنين بحث هياتمديره شركتهاي سهام عدالت از جمله ديگر محورهاي اين جلسه است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.