نگاهي به وضعيت اشتغال در سال »اقتصاد مقاومتي؛ توليد و اشتغال«؛ بیكاري31 درصدیجمعیتفعالکشور

Jahan e-Sanat - - News - بازار فلزات

گروهصنعت-توجهبهوضعيتاشتغالدرسال اقتصادمقاومتي؛توليدواشتغالبسيارحائزاهميت است چراكه با اشتغالزايي ميتوان به اهداف اقتصاد مقاومتي رسيد. آمارها حكايت از آن دارند كه نرخ بيكاري ايران براساس اشتغال پايدار و مداوم حدود 24 تا52 درصداستكهاينرقم،رقمپايينيباتوجه بهجمعيتفعالكشورنيست.

در سال گذشته جمعيت فعال اقتصادي كشور 25 ميليون و 791 هزار و 450 نفر اعالم شد كه نرخمش//اركت4/93 درصديرابهثبترس//اند. جمعيت فعال يا همان نرخ مش//اركت اقتصادي مجموعجمعيتشاغلوبيكاردرسنكارمحسوب ميشود.ازمجموعجمعيت52 ميليونو197 هزار نفريفعالاقتصادي،سهميليونو302 هزارو893 نفرجمعيتبيكاركشورو22 ميليونو885 هزار و 52 نفر جمعيت شاغل كشور را شامل ميشود كه نتيجه آن ثبت نرخ بيكاري 12/4 درصد براي سال59 بوديعنيبهازايهر001 نفرشاغل4/21 نفربيكاربودند. جمعيتفعالكشور42 ميليوننفر اما بررسي آمار وضعيت بازار كار كشور در 94 نشان ميدهد نرخ مشاركت اقتصادي در اين سال 38/2 درصدوجمعيتفعالكشور42 ميليونو 701 هزارو771 نفربودكهازاينميزاندوميليون 729و هزارو29 نفربيكارو12 ميليونو279 هزار و48 نفرشاغلبودند.

با اين حال بررسي و محاسبه نسبت جمعيت بيكار به شاغل در دو سال اخير حكايت از آن دارد كهطيسال59 تقريبابهازايهرهشتنفرشاغل يكنفربيكارودرسال49 نيزتقريبابهازايهر9 نفر شاغل يك نفر بيكار بوده است.

مقايسهشاخصهاينيرويانسانيدرسالهاي 95 و 94 از افزايش 1/2 درصدي نرخ مش//اركت اقتصاديحكايتميكندكهيكامتيازمثتببراي اقتصاد ايران تلقي ميشود، بر اين اساس جمعيت فعال اقتصادي كش//ور در سال گذشته نسبت به سال 94 به ميزان يك ميليون و 90 هزار و 273 نف//ر افزايش يافت و به 25 ميليون و 791 هزار و 450 نفر رسيد. نرخبيكاري59 حدود4/21 درصد درعينحالنرخبيكارياز11 درصددرسال 94 باافزايش4/1 درصديبه4/21 درصددرسال 95 رسيدبهطوريكهدرسالگذشته474 هزار 306و نفربهتعدادبيكاراناضافهش//د.درمقابل تعداد 615 هزار و 968 نفر به آمار شاغالن كشور هم افزوده شده است.

سهم اشتغال ناقص نيز در سال 95 نسبت به 94 رشد داشت. يعني تعداد افرادي كه به داليل اقتصادينظيرركودكاريوپيدانكردنكارباساعت بيشتر،كمتراز44 ساعتدرهفتهكارميكنندو در حال حاضر آماده براي انجام كار اضافي هستند، بيشترشدهاست.

سهماشتغالناقصنشانميدهدچنددرصداز جمعيتشاغلكشوركمتراز44 ساعتدرهفته كار ميكنند و خواهان كار اضافه هستند. مقايسه آمار نيروي كار طي دو سال گذشته از اين شاخص نيز حاكي از آن است كه تعداد افراد داراي اشتغال ناقص 0/5 درصد افزايش يافت و از 9/8 درصد در سال49 10/3هب درصددرسال59 رسيد.

رييس كميس//يون ويژه حمايت از توليد ملي مجلسشوراياسالميدراينخصوصبابياناينكه نرخ بيكاري جوانان تحصيلكرده بيش از53درصد است،گفت:نرخبيكاريايرانبراساساشتغالپايدار ومداومحدود42 تا52 درصداست.

حميدرض//ا فوالدگر با حضور در برنامه »تيتر امشب«گفت:برايتحققسياستهايكليابالغي مقام معظم رهبري ك//ه عمدتا حول موضوعات اقتصادي بود و نامگذاريهاي اقتصادي سالهاي اخير به اين نتيجه ميرس//يم كه موضوع اصلي كشورماناقتصاداست.

وي ادامه داد: در تداوم اجراي اقتصاد مقاومتي، محور بحث امسال هم توليد و اشتغال است.

فوالدگ//ر با اش//اره به اينكه آمار رس//مي نرخ بيكاري در كشور براساس فرمول اتحاديه جهاني كارگري 12/5 درصد است، افزود: نرخ بيكاري ما براس//اساشتغالپايدارومداومحدود42 تا52 درصد است.

وي ادام//ه داد: نرخ بيكاري در قش//ر جوان و دانشآموختگان بيش از 30 تا 35 درصد است و اين زنگ خطر بزرگي است كه در جامعه به صدا درآمده است.

قانوناشتغالزاييكمنداريم! رييس كميسيون ويژه حمايت از توليد ملي و نظارت بر اصل «44» مجلس ش//وراي اسالمي با اعالم »از نظر قانوني كمبود نداريم«، گفت: قانون رفع موانع توليد، قانون برنامه پنجم توسعه، قانون بهبود كسب و كار و قانون حداكثر استفاده از توليد داخل از جمله قوانيني است كه در سالهاي اخير براي حمايت از توليد و ايجاد اشتغال در مجلس شوراي اسالمي تصويب شد.

فوالدگر افزود: مهمترين مشكل توليدكننده ما رقابت با كاالهاي خارجي است كه واردات بيرويه و قاچاق كاال هم در اين زمينه مزيد بر علت است.

ويگفت:كمبودنقدينگيبرايتوليدكنندگان، مشكالتمالياتيومشكالتبيمهايازجملهتامين اجتماعيازديگرمشكالتاست.

فوالدگرادامهداد:بيمهتاميناجتماعيانحصاري است و همين موضوع مش//كالتي را ايجاد كرده است.وي افزود: آييننامههاي اجرايي را بهگونهاي مينويسند كه راههاي فرار از قانون را ايجاد ميكند كه در اين زمينهها بايد مقرراتزدايي كنيم.

فوالدگر گفت: مجلس بايد بر حس//ن اجراي قوانين نظارت بيشتري و اگر قانوني نياز به اصالح داشت آن را اصالح كند و بايد اتاقهاي بازرگاني، تع//اون، صنعت و بقيه نهادهاي موجود در فضاي كسب و كار در اين زمينه كمك كنند.

وي افزود: هيات مقرراتزدايي و سهولت فضاي كسب و كار داريم كه وزير امور اقتصادي و دارايي رييس آن است و از هر سه قوه و اتاقها اعضايي در اين هيات وجود دارند كه اختيارات الزم را دارند.

بهگزارشتسنيم،رييسكميسيونويژهحمايت از توليد ملي و نظارت بر اصل «44» مجلس شوراي اسالميگفت:نظامتعرفهايبرايكوتاهمدتخوب استامادردرازمدتپاسخگونيستوبايدروشهاي تشويقيوتنبيهيرادرنظربگيريممثالبرايارتقاي بهرهوري و كيفيت، جوايزي را در نظر بگيريم.

وي با تاكيد بر اينكه قاچاق براي كش//ور مضر است، گفت: دستگاههاي نظارتي بايد نظارت خود را در اين زمينه بيشتر كنند.فوالدگر با بيان اينكه كمبود نقدينگي از مشكالت مهم توليدكنندگان است، گفت: بانكها نياز به اصالح ساختار دارند.

وي افزود: ربوي شدن بانكها بركت را از اقتصاد ما دور ميكند.

نايبرييساتاقصنعت،معدنوتجارتايرانهم با حضور در اين برنامه با اشاره به اينكه براي ايجاد اشتغالبايدسرمايهگذاريشود،گفت:بايدزمينهو بستر مناسب براي سرمايهگذاري را فراهم كنيم.

حس//ين س//الحورزي افزود: هرچند در چهار س//ال اخير از نظر س//هولت فضاي كسب و كار و رقابتپذيري بهبود نس//بي داش//تيم اما تا نقطه آرمان//ي و ايدهآل براي از بين بردن بيكاري فاصله معناداري داريم.

ويگفت:برايجذبسرمايهگذاريبايدمحيط كسبوكاربهمعنايواقعيبهبوديابدومناسببراي سرمايهگذاريباشد.

سالحورزي ادامه داد: حل معضل اشتغال فقط مربوطبهدولتنيستبلكهبخشهايديگرازجمله مجلس شوراي اسالمي و قوه قضاييه و ديگر اركان حاكميت بايد پاي كار بيايند تا بستر مناسب براي سرمايهگذاري ايجاد شود.

وي گفت: ديپلماسي، روابط بينالملل و حضور در منطقه هم در اين زمينه اثرگذار است.

سالحورزي افزود: تا زماني كه بستر الزم را فراهم نكنيم،وضعاشتغالوتوليدبهبودنمييابد.

نايبرييس اتاق صنعت، معدن و تجارت ايران گفت: 80 درصد مشكالت توليدكنندگان در سه حوزهتاميناجتماعي،مالياتيوقوانينبانكياست.

سالحورزي افزود: هيات مقرراتزدايي اشكاالت ساختاريداردكهبايداصالحشودزيراتنهاسهعضو از بخشخصوصي در آن عضويت دارند.

وي گفت: در ش//رايط فعلي كشور، حمايت از توليدات داخلي بايد در قالب بسته فراگير صورت گي//رد و صرفا از طريق نظام تعرفهاي نميتوانيم موجبتقويتتوانتوليدكشورشويم.

فعالشدنبازارسرمايهواصالحساختار بانكي

س//الحورزي افزود: فعال شدن بازار سرمايه و اصالح ساختار بانكي كشور راهكار مناسبي براي حمايت از توليد است.

وياضافهكرد:بانكهابهعلتمشكالتمختلف، در رقابت مخربي گرفتار شدند و هر كدام پيشنهاد سودباالتربرايجذبنقدينگيبيشترميدهند.

سالحورزيگفت:قيمتتمامشدهپولهمبراي بانك زياد است و نميتوانند آن را ارزان در اختيار توليدكنندگانقراردهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.