نيسان ليف وارد نسل جديد خود ميشود

Jahan e-Sanat - - News - با صنعت

درصد فروش معادن جهت جبران خسارتهاي محيطي و حسابهاي مالي جداگانه هر معدن در آنها مورد پرداخت ق//رار گرفته بود و در اعتراض ب//ه آن انجمنهاي معدني نامههايي را به شوراي نگهبان، مجلس و مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال كردند.

اما در مجموع، رشد صنايع زنجيره فوالد و تغذيه مناسب آن از س//وي معدن به همراه افزايش قيمتها سال خوبي را براي سنگآهن و هم خانوادههايش رقم زد تا جايي كه گ//روه تجاري يوروفر اعالم كرد واردات فوالد ايراني كه در فاصله سال 2013 تا 2016 حدود هشت برابر افزايش يافته، جديدترين تهديد براي فوالدسازان اروپايي است و اين را ميتوان به عنوان يك خبر خوب ارزيابي كرد.

س//اخت نسل بعدي نيسان ليف در مراسم CES سالجاري تاييد شد و به تازگي تصاويري از اين خودرو درز كرده است.

نيسان ليف مدل 2018 در حال حاضر در خيابانهاي اروپا تست ميشود.

نيسان ليف مدل 2018 كه در تصاوير فاش شده ديده ميشود داراي بدنه آماده توليد بوده و طراحي الهام گرفته از نيس//ان IDS كانسپت دارد. اين خودرو همچنين داراي عناصري از نسل پنجم ميكراست كه الهام گرفته از نيس//ان Sway كانسپت است. مدل كنوني اين خودرو داراي ظاهري س//اده است اما نسل دوم آن داراي طراحي جذابتري خواهد بود.

نسل بعدي نيسان ليف داراي طيف حركتي بيشتر از 321 كيلومتر خواهد بود. گزارشات حاكي از آن است كه مدل نسل جديد اين خودرو ميتواند طيف حركتي تا 547 كيلومتر با يك بار شارژ نيز داشته باشد. ممكن است نيسان مدل جديد ليف را بسته به شرايط بازار با چندين طيف حركتي عرضه كند.

نيس//ان ليف 2018 داراي تكنولوژي ProPILOT براي هدايت خ//ودران در بزرگراهه//اي تكالينه خواهد بود. اين سيس//تم هدايت خودران اكنون در نيسان Serena مدل 2017 ارائه ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.