افزايش صدور پروانه اكتشاف و بهرهبرداري از معادن در 11 ماهه 95

Jahan e-Sanat - - News -

ايرنا- وزارت صنعت، معدن و تجارت اعالم كرد: شمار پروانههاي اكتش//اف و بهرهبرداري از معادن كش//ور در دوره 11 ماهه س//ال 95 نس//بت به دوره مش//ابه در س//ال قبل به ترتيب 13/3 و 10/7 درصد افزايش نشان داد.

برپاي//ه جداول آماري وزارتخانه مزبور، طي دوره اين گزارش 716 فقره پروانه اكتشاف معدني صادر شد كه در مقايسه با 632 فقره پروانه اكتشاف در 11 ماهه 94 به ميزان 13/3 درصد رشد نشان ميدهد.

همچنين در بهمن 95 تعداد 103 فقره پروانه اكتشاف معدني صادر ش//د كه در مقايس//ه با عملكرد دي ماه همان سال كه 64 فقره بود، افزايش 60/9 درصدي را ثبت كرد.

عالوه براين طي مدت يادش//ده آمار گواهي كش//ف معدني به رقم 507 فقره رسيد كه نسبت به 575 فقره 11 ماهه سال 94 افت 11/8 درصدي را نش//ان ميدهد و در بهمن 95 هم 50 فقره گواهي كشف صادر ش//د و نس//بت به 43 فقرهاي كه در ديماه 95 صادر شده بود، 16/3 درصد افزايش نشان ميدهد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت آمار معادن كش//ور را ش//ش هزار معدن ذكر كرده كه از آنها ساالنه حدود 400 ميليون تن مواد معدني استخراج ميشود.

ميزان ذخيره معدني شناساييشده كشور براساس مطالعات پيشين، نزديك به 60 ميليارد تن اس//ت كه از اين رقم حدود 40 ميليارد تن ذخيره قطعي و بقيه احتمالي اعالم شد.

براس//اس دادههاي موجود در 11 ماهه پارسال )منتهي به بهمن( تعداد پروانههاي جديد بهرهبرداري از معدن به رقم 768 فقره رسيد و نسبت به دوره مشابه در سال 94 كه رقم 694 فقره بود، رشد 10/7 درصدي را ثبت كرد.

بهمنماه ‪72 59،‬ فقره پروانه بهرهبرداري جديد معدني صادر شد كه در مقايسه با 74 فقره 11 ماهه 94 افت 2/7 درصدي نشان داد.

پيش از اين اعالم ش//د، حدود 70 درصد مواد معدني استخراجي كش//ور مرب//وط به مصالح س//اختماني اس//ت و گچ ، آهك، س//نگ تزئين//ي و س//اختماني، ش//ن و ماس//ه، خ//اك رس ...و از جمله آنها محسوب ميشود.

وزارت صنعت پيشبيني كرد: ارزش صادرات معدن و صنايع معدني ايران در سال 95 به رقم 5/5 ميليارد دالر برسد.

جمهوري اسالمي ايران با اكتشاف 68 نوع ماه معدني، از نظر تنوع در بين 10 كشور شاخص جهان جاي دارد و از نظر ميزان ذخيره اكتشافي معدني رتبه پانزدهمين كشور را از آن خود كرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.