سنگآهن سال 96 را با افت قيمت آغاز كرد

Jahan e-Sanat - - News -

با جود آنكه س//ال گذشته براي سنگآهن سال خوبي بود اما اين فلز استراتژيك روزهاي آغازين 1396 را با افت قيمت حدود هشت دالر سپري كرد.

س//ال جديد براي س//نگآهن در حالي آغاز ميش//ود كه ميتوان گفت س//ال قبل سال خوبي براي سنگآهن بودبهگونهاي كه در اين سال محدوده قيمت اين محصول افزايش يافت و تا مرز 90 دالر در هر تن رشد كرد. اين در حالي بود كه س//الهاي قبل را ميشود به نوعي سالهاي جهنمي معدن ناميد كه ناش//ي از افت جهاني محصوالت معدني، قيمت سنگآهن نيز به شدت افت كرد و بسياري از واحدهاي كوچك و متوسط به تعطيلي كشيده شد.

نمودارهاي قيمت نش//ان ميده//د كه محصولي چون كنسانتره سنگآهن با عيار 67 درصد در فوب بندرعباس از آغاز سال 1395 تا روز اول سال 1396 حدود 40 دالر رش//د قيمت داش//ته و از 50 دالر به مرز 90 دالر در هر تن رسيده است.

البته همين محصول در ابتداي سال افت قيمت داشته است كه با توجه به نمودار قيمت يك ساله قيمت ميتوان گفت كه اين افت ناشي از نوسانات طبيعي قيمت بوده و نميتواند متاثر از بازاري چون چين باشد چراكه در مجموع كارشناسان بازار سنگآهن را اميدبخش ارزيابي ميكنند.

اما شايد از اهم مواردي كه در سال گذشته بر سنگآهن تاثير گذاشت بتوان به عزم جدي دولت براي تكميل زنجيره توليد فوالد اشاره كرد بهطوري كه در بخش گندله ظرفيت 23 ميلي//ون تني ايجاد ش//د و در حوزه كنس//تانتره نيز ظرفيت توليد به 43 ميليون تن رس//يد. گرچه اين ميزان بايد براي رسيدن به اهداف 1404 بهطور ميانگين تا 2/2 برابر افزايش يابد اما همين ظرفيت باعث شده تا به ميزان قاب//ل توجهي فرآيند فرآوري در واحدهاي داخلي انجام و جلوي خامفروشي گرفته شود.

به گزارش ايس//نا، برنامه ششم توسعه و جايگاه معدن در آن از جمل//ه ديگر م//وارد چالشبرانگيز نه فقط براي س//نگآهن كه براي بيشتر معدنكاران بود. اشاره مستقيم فعاالن معدن بيشتر معطوف به ماده 54 قانون برنامه ششم بود كه موضوعات ش//وراي معدن اس//تاني، تخصيص يك

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.