طرح رونق توليد در سال 96 ادامه دارد

Jahan e-Sanat - - News -

قائممقام وزير صنعت، معدن و تجارت با اعالم اينكه طرح رونق توليد در سال 1396 نيز ادامه خواهد داشت از ابالغ اجراي آن توسط ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي در نيمه دوم فروردينماه سالجاري خبر داد.

رضا رحماني درباره آخرين وضعيت طرح رونق توليد كه از سال 1395 آغاز شد و تكليف ادامه اين طرح در سالجاري، اظهار كرد: در حال حاضر پذيرش درخواست جديد در اين رابطه نخواهيم داشت و تنها امور مربوط به پذيرشهاي قبلي در دستور كار قرار ميگيرد تا انجام شود و متقاضيان تسهيالت خود را دريافت كنند.وي با اعالم اينكه طرح رونق توليد در سال 1396 نيز ادامه خواهد داشت، تشريح كرد: اين طرح با توجه به تجربيات به دست آمده از سال گذشته كامل خواهد ش//د و نقايص آن را برطرف خواهيم كرد تا طرح رونق توليد در سالجاري با شرايط بهتري نسبت به سال گذشته در دستور كار قرار گيرد.

قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت در امر توليد افزود: مذاكرات الزم از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت با بانك مركزي انجام شده و توافقات الزم را به دست آوردهايم تا طرح رونق توليد در سالجاري ادامه يابد.رحماني در مورد زمان آغاز طرح رونق توليد براي متقاضيان جديد در سال6931، خاطرنشان كرد: اين طرح به ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي ارسال و رقم مورد نياز براي ارائه تسهيالت به متقاضيان اعالم شده است بنابراين زمان آغاز طرح در سالجاري نيازمند مصوبه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي است كه به زودي ابالغ خواهد ش//د.به گفته وي، طرح رونق توليد در س//ال 1396 تا نيمه دوم فروردينماه سالجاري توسط ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي به تصويب خواهد رسيد و بالفاصله پس از آن ابالغ خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.