فيات هم به تقلب متهم شد

Jahan e-Sanat - - News -

پ//س از اينكه بيش از يك س//ال قبل فولك//س واگن به تقلب در تس//تهاي آاليندگي اعتراف كرد، يك خودروساز ديگر به استفاده از قطعههاي تقلبي روي يكي از مدلهاي خود متهم شده است.

وزارت حم//ل و نق//ل آلم//ان ادعا كرده كه فيات از يك دس//تگاه معيوب روي مدل 500 ايكس اس//تفاده كرده اس//ت. در اين گزارش آمده كه پس از تستهاي انجام شده توسط موسسه KBA مشخص شده كه سيستم تصفيه اگزوز اين خودرو فيلترها را پس از 90 دقيقه خاموش ميكند.

به گزارش خبرخودرو، از آنجايي كه تحقيقات در اين مورد هنوز در مراحل اوليه خود قرار دارد، جزييات دقيق پيرامون اين موضوع هنوز كامل مشخص نيست ولي اين وزارتخانه اعالم كرده كه نتايج آزمايشات را به كميسيون اروپايي ارسال خواهد كرد.

از س//ويي ديگر، في//ات تمامي اتهامات را رد كرده اس//ت. يكي از سخنگوهاي فيات كرايسلر گفته كه مدل 500 ايكس از تمامي قوانين و استانداردهاي آاليندگي پيروي ميكند، موضوعي كه توسط وزارت حملونقل ايتاليا هم قبال تاييد شده بود.

اين س//خنگو در بخش//ي از صحبتهاي خود گفته: »ما اكنون در جايگاهي نيس//تيم كه بتوانيم در مورد صحت و س//قم يا دقت اسناد داخلي KBA يا در مورد تس//تهاي آاليندگي كه تاكنون نديدهايم نظر بدهيم.«

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.