رنو كوئيد ايمنتر ميشود

Jahan e-Sanat - - News -

رنو كوئيد مخصوص برزيل به منظور مطابقت با قوانين سختگيرانه ايمن//ي و تصادف در برزيل اختصاصا ايمنتر از كوئيد مخصوص هند ساخته خواهد شد.

تغييرات اين خودرو شامل مقاومسازي شاسيها و تجهيز كوئيد به مجموعهاي از تجهيزات ايمني اكتيو است.

گفته ميشود رنو كوئيد مخصوص برزيل 140 كيلوگرم سنگينتر از مدل هندي آن خواهد بود چراكه مقاومسازي زيرساختي با بهرهگيري بيشتر از استيل مقاوم خواهد داشت. اين خودرو با وزني در حدود 840 كيلوگرم تقريبا 20 درصد سنگينتر از مدل مخصوص هند خود خواهد بود. همچنين كوئيد مخصوص برزيل به صورت استاندارد به قفل صندلي كودك ،ISOFIX چهار كيسه هوا و ABS مجهز خواهد شد.

گمان ميرود كوئيد مخصوص برزيل با اصالحات ايمني خود عملكرد بسيار بهتري در تستهاي ايمني تصادف ان كپ داشته باشد. كوئيد در برزيل به موتور جديد 0/1 ليتري سه سيلندر بنزيني Flexfuel با قدرت 75 اسببخار مجهز خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.