رييس ستاد گردشگري شهرداري تهران عنوان كرد؛ استقبال از تورهاي تهرانگردي

Jahan e-Sanat - - News -

رييس ستاد گردش//گري شهرداري تهران ضمن تشريح عملكرد اين ستاد در ايام نوروز از برگزاري تورهاي ويژه فصل بهار خبر داد.

فرزاد هوشيارپارس//يان ديروز در نشس//ت خبري كه به منظور تش//ريح عملكرد س//تاد گردشگري شهرداري تهران در ايام نوروز برگزار شد ضمن تش//كر از رسانهها گفت: مخاطبان تورهاي گردشگري از دو طريق تبليغات شهري و رسانهها با تورهاي شهرداري تهران آشنا شده بودند كه براساس نظرسنجيهاي انجامشده 60 درصد از مردم از طريق رس//انهها با اين تورها آشنا شدند كه جاي تقدير و تشكر دارد.

او ب//ا بيان اينكه ش//هرداري ته//ران آماده پذيراي//ي 100 هزار نفر از مردم بود، گفت: از 25 اسفند 95 تا 13 فروردين سالجاري آماده پذيرايي از 100 هزار نفر بوديم.

هوشيارپارس//يان با بيان اينكه 120 غرفه اطالعرساني در ايام نوروز بستههاي تهرانگردي را در اختيار مردم قرار ميدادند، ادامه داد: 97 بسته تهرانگردي به مردم تقديم شد و استقبال م//ردم به گون//هاي بود كه قب//ل از ظهر تمام بس//تههاي غرفهها به فروش ميرسيد و 800 نفر از پرسنل شهرداري در مناطق 22گانه به مردم خدمات گردشگري ارائه كردند.

رييس ستاد گردش//گري شهرداري تهران با بيان اينكه مردم از چهار روش ميتوانستند در توره//اي تهرانگردي ش//هرداري ش//ركت كنند، گفت: مردم ضمن تماس با سامانه 137 ميتوانستند اپليكيشن تهرانگردي را نصب كرده يا با مراجعه به سايت visit.tehran.ir يا تماس با شماره *137*1396# در تورهاي تهرانگردي نوروز شهرداري ثبتنام كنند اين در حالي است كه امسال برخالف سالهاي قبل استقبال مردم از خريد تورهاي تهرانگردي در بس//تر فضاي مجازي افزايش چشمگيري داشت.

هوشيارپارس//يان با بي//ان اينكه 23 هزار و 400 نفر با سامانه 137 تماس گرفتند كه 14 ه//زار نفر از آنها يكي از تورهاي تهرانگردي را رزرو كرده و 7230 نفر در اين تورها ش//ركت كردن//د، گفت: همچنين ب//راي اولين بار تور تهرانگردي ويژه خانواده ش//هدا و خانوادههاي كمبرخوردار برگزار شد كه 3400 نفر از خانواده شهدا و 1100 نفر از خانوادههاي كمبرخوردار در تورهاي رايگان ثبتنام كردند.

به گفته هوشيارپارسيان، شهرداري تهران 53 محله فقيرنشين و كمبرخوردار را شناسايي ك//رده كه به خانوادههاي اين محالت خدمات ويژه از جمله ش//ركت در تورهاي تهرانگردي راي//گان ارائه ميش//ود.او همچنين از افزايش چش//مگير استقبال مردم از كمپهاي اسكان موق//ت ش//هرداري خبر داد و گف//ت: 4300 خانواده از 25 اسفند تا 13 فروردين از خدمات كمپ اسكان موقت شهرداري بهرهمند شدند و اگر براي هر خانواده ميانگين چهار عضو در نظر بگيريم بايد عنوان كنم كه حدود 15 هزار نفر از خدمات كمپ اسكان موقت استفاده كردند اين در حالي است كه براي اولين بار سعي كرديم اي//ن كمپ را از حالت اس//كان صرف خارج و با نصب دس//تگاههاي ورزش//ي و سرگرمي و همچنين ارائه خدماتي همچون كارواش رايگان ...و خدمات بهتري به مردم ارائه كنيم.

رييس ستاد گردش//گري شهرداري تهران با بيان اينكه براس//اس آمارها ش//اهد افزايش 70 درص//دي اس//تفاده م//ردم از كمپهاي اسكان موقت ش//هرداري بوديم، ادامه داد: در نظرس//نجيهاي انجامش//ده 73 درصد مردم از برنامههاي ش//هرداري در اي//ام نوروز اعالم رضايتمن//دي كردند.او با بي//ان اينكه با توجه به استقبال عموم مردم از تورهاي تهرانگردي ج//ز ايام نوروز نيز توره//اي تهرانگردي بهاره برگزار خواهد ش//د، گفت: 10 مس//ير تور در قالب تورهاي قلب تهران ...و مقاصد گردشگري بهاري مردم خواهد بود.

هوشيارپارسيان با بيان اينكه عالقهمندان ميتوانن//د ضمن تم//اس با س//امانه 137 از طري//ق ش//ماره *137*1396# نيز از نحوه اين تورها باخبر شده يا ثبتنام كنند، تصريح كرد: يك//ي از اقدامات خوبي كه در اين مدت انجام شد اين بود كه با رايزنيهاي انجامشده خانههايي همچون عالءالس//لطنه در نياوران، خانه كمالالملك و خانه تيمورتاش كه پيش از اين درهايش روي مردم بسته بود، بازگشايي شد و مردم توانس//تند اين مكانهاي قديمي را ببينند.

تور س//ه برج، ت//ور ش//ميرانگردي و تور امامزاده يحيي از جمل//ه تورهاي تهرانگردي بودند كه به ش//دت مورد استقبال شهروندان قرار گرفتند.

او ب//ا بيان اينكه تورهاي بهاره ش//هرداري ني//ز در روزه//اي پنجش//نبه و جمع//ه فعال اس//ت، گفت: همچنين در فصل بهار ش//اهد دو رويداد برگزاري نمايشگاه كتاب و آغاز ماه مبارك رمضان هس//تيم كه براي ماه رمضان نس//بت به برگزاري تورهاي ش//بگردي اقدام خواهيم كرد.

رييس ستاد گردش//گري شهرداري تهران همچنين با اش//اره به فعاليت تنها اتوبوس دو طبقه گردش//گري و اتوبوسهاي كروك يك طبقه افزود: اتوب//وس دو طبقه تنها در محور ش//ميرانات و با دو محور ني//اوران و تجريش فعاليت ميكرد و ش//اهد اس//تقبال چشمگير مهمانان داخلي و خارجي از اين تور بوديم.

او با بيان اينكه اين اتوبوس دو طبقه در طول روز دو بار خدمات به شهروندان ارائه ميكرد، گفت: ظرفيت اين اتوبوس 51 نفر اس//ت اين در حالي است كه دو اتوبوس كروك يك طبقه نيز دو تا س//ه بار در روز ب//ه دليل حجم زياد تهرانگردان به ارائه خدمات مشغول بود.

هوشيارپارسيان در پاسخ به برخي انتقادات مبني بر اينكه مسافراني كه با اتوبوس دو طبقه ب//ه تهرانگردي مش//غول بودند از نح//وه ارائه خدمات انتقاد داش//تند، اظهار كرد: اين مدل اتوب//وس، خدمات گردش//گري خاصي تحت عن//وان HOP-ON،HOP-OFF ارائ//ه ميكنند كه به معناي بپر باال و بپر پايين است، گفت: اين اتوبوس بر اساس مدل خاصي فعاليت ك//رده و از اس//تانداردهاي خاص خود پيروي ميكند و در اين اتوبوس بروشورهايي در نظر گرفته شده است كه كامال روش گردشگري با اين اتوبوس را توضيح داده است.

او در پاسخ به سوالي مبني بر برگزاري تور پرندهگردي در تهران با بيان اينكه در دنيا 30 نوع گردش//گري وجود دارد كه 27 نوع آن در تهران قابل اجراس//ت، گفت: در تهران شاهد زيست پرندگان زيادي هستيم و از همين جا با استفاده از اين تريبون اعالم ميكنم كه هر كس//ي كه مايل اس//ت و ميتواند ما را در اين امر كمك كند به س//تاد گردش//گري مراجعه نمايد. ضمن اينكه براي تبديل برخي زونهاي تهران به گردشگري همچون پارك سرخ حصار مش//اور اس//تخدام كرديم تا بررسيهاي الزم انجام ش//ود و مطمئن باشيد ستاد گردشگري تمام ظرفيتهاي تهران در جذب گردشگر را بررسي خواهد كرد.

رييس ستاد گردش//گري شهرداري تهران همچنين با اشاره به عدم شمارهگذاري اتوبوس دو طبقه گردشگري گفت: بخش خصوصي با سرمايهگذاري يك شركت خارجي اتوبوس دو طبقه گردشگري را به تهران آورده اما متاسفانه پروسه پالكگذاري اين اتوبوس طوالني شده و در ايام نوروز تنها توانس//تيم با رايزني پليس راهور اجازه تردد موقت آن را اخذ كنيم اما به نظر ميرس//د بايد دستگاههاي دخيل در اين امر كمك كنند چراكه براساس برنامهريزيهاي انجام شده در فاز اول بايد پنج دستگاه اتوبوس دو طبقه گردشگري وارد شهر شود كه هنوز اين مساله معطل پالكگذاري اتوبوس اول است و اين در حالي است كه ما با اين اتوبوسها تقريبا 10 مسير گردشگري پيشبيني كردهايم.

پارس//يان همچنين از ورود هفت دستگاه خ//ودروي 9 نف//ره براي ت//ردد در رينگهاي گردش//گري كه قابليت ت//ردد اتوبوس ندارند، خبر داد و گفت: برخي محالت قديمي تهران همچون عودالجان و مقصودبيك معابرش اجازه تردد خودروهاي بزرگ را نميدهند. بر همين اس//اس اين خودروها با سرمايهگذاري بخش خصوصي وارد ش//ده و در آستانه پالكگذاري هستند كه اميدواريم اين مهم محقق شود.

رييسستادگردشگريشهرداريتهرانبابيان اينكه در سال گذشته تعداد تورها 19 مسير بود كه امسال به 24 رينگ افزايش يافت و حتي دو مسير پياده و سواره نيز در نظر گرفته شد، گفت: سال گذش//ته براساس نظرسنجيها 60 درصد اس//تفادهكنندگان از تورها براي شهرهاي ديگر غير از تهران بودند اما امس//ال 46 درصد از افراد شركتكننده در تورها تهراني بودند و اين نشان ميدهد اس//تقبال پايتختنشينان از اين تورها افزايش يافته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.