تالش براي اجراي نمايش نيمهكاره جعفر والي

Jahan e-Sanat - - News -

ايرج راد درصدد اجراي نمايش نيمهكاره زندهياد جعفر والي است. اين بازيگر كه سال گذشته قرار بود در نمايش جديد جعفر والي با نام »در گوش س//المم زمزمه كن« به همراه هرمز هدايت بازي كند در گفتوگويي با ايسنا بيان ك//رد: احتماال ب//ه زودي تمرينهايي را براي بازي در يك نمايش آغاز ميكنم و عالوه بر آن قصد دارم حتما نمايش آقاي والي را كه مدتي تمرين كرديم ولي به سرانجام نرسيد براي اجرا آماده كنم.

او گفت: اجراي اين نمايش يك دين است كه بايد به انجام برسانم و اميدوارم آقاي هرمز هدايت هم شرايط و زمان حضور در آن را داشته باشد تا با هم آن را روي صحنه ببريم.

راد در پاس//خ ب//ه اينكه آيا خودش قص//د دارد نمايش را كارگرداني كند، اظهار كرد: به هرحال نگاهم اين اس//ت كه براساس همان ديدگاه جعفر والي كه در جلسات تمرين مطرح ميكرد، نمايش را به اجرا برسانيم.

اواخر آبانماه سال گذشته در يكي از روزهايي كه جعفر والي به دليل آلودگي هواي تهران و ناراحتي قلبي چندان سرحال نبود به اين خبرگزاري خبر داد كه قصد دارد نمايشي را در جشنواره تئاتر فجر به صحنه ببرد. مرحوم والي كه با خوشحالي از اجراي عمومي اين نمايش پس از جشنواره در يكي از سالنهاي تئاترشهر سخن ميگفت درباره »در گوش سالمم زمزمه كن« هم توضيح داد: اين نمايش دو پرسوناژ دارد و داستان آن درباره دو پيرمرد مهاجر است كه قصد دارند خودكشي كنند اما تصميم ميگيرند به همين بهانه روز آخري را كه زنده هستند، حسابي لذت ببرند.

با وجود آنكه تمرينهاي اين نمايش با حضور ايرج راد و هرمز هدايت دنبال ميشد با درگذشت اين هنرمند نمايش، نيمهتمام رها شد ولي راد پس از آن ابراز اميدواري كرد نمايش با نگاه اين هنرمند فقيد براي اجرا آماده شود.

او با اش//اره به حدود 25 جلس//ه تمري//ن براي اجراي »در گ//وش س//المم زمزمه كن« گفته ب//ود: در مدتي كه ب//راي نمايش تمرين ميكرديم تمام ن//گاه و تحليلهاي آقاي والي به لحاظ ش//خصيتپردازي و طراحي صحنه و فضاسازي كامال مشخص بود. همچنين براي طراحي صحنه نمايش با آقاي خس//رو خورشيدي صحبتهايي شده بود كه البته ايشان به سفر رفتند و اطالع دارم با افراد ديگري هم صحبتهايي مطرح ش//ده بود. به گفته ايرجراد، جعفر والي قبال دو بار نمايشنامه »در گوش سالمم زمزمه كن« را روي صحنه برده بود كه در هر دو خودش بهعنوان يكي از دو پيرمرد نمايش بازي ميكرد و بازيگران ديگر هم يك بار عزتاهلل انتظامي و بار ديگر جمش//يد مشايخي بودند اما در اين اجراي جديد قصد داش//ت، تغييراتي نسبت به گذشته داشته باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.