حافظيه محبوبترين جاذبه تاريخي استان فارس شد

Jahan e-Sanat - - News - تئاتر

ايسنا- ليلي رشيدي به زودي براي اجراي نمايش »اسم« با تغيير در گروه بازيگران به رشت سفر ميكند.

كارگردان نمايش »اسم« گفت: از 24 تا 29 فروردين نمايش »اسم« در سالن خاتماالنبياي شهر رشت اجرا ميشود كه در گروه بازيگران هم نسبت به آنچه در تهران اجرا شد، تغييراتي خواهيم داشت. به گفته او، حسن معجوني، رضا بهبودي، سعيد چنگيزيان، ليلي رشيدي و بهدخت وليان در اين نمايش بازي ميكنند كه البته پيش از اين عباس جمالي و داريوش موفق هم در آن حضور داشتند.

رشيدي با اشاره به اينكه سال گذشته »اسم« را در شهر شيراز اجرا كرده بود، افزود: اتفاق خوبي است كه نمايشهايي كه در تهران اجرا ميشوند در شهرهاي ديگر هم روي صحنه روند و از اين مساله استقبال ميكنم چون با طيف متفاوتي از تماشاگر روبهرو ميشويم و اگرچه اين كار با سختيهايي به ويژه در بخش مالي روبهرو است اما شيريني و لذت خود را دارد.

او با بيان اينكه براي اجراي نمايش در رشت درخواستي از سوي اين شهر مطرح شده بود، گفت: در صورت امكان عالقهمند هستم نمايش را در شهرهاي ديگر هم اجرا كنم اما اين كار مستلزم آن است كه تقاضايي وجود داش//ته باش//د و همكاري الزم هم با گروه تهراني براي اجرا وجود داشته باشد.

مديركل ميراث فرهنگي و گردشگري استان فارس اعالم كرد: در نوروز امسال، بيش از يك ميليون و 600 هزار نفر از بناهاي تاريخي استان فارس ديدن كردند كه در اين بازديدها، »حافظيه« در راس قرار گرفت.

مصيب اميري با اشاره به اينكه يك ميليون و 633 هزار و 960 نفر از 25 اسفند 95 تا 13 فروردين 96 از اماكن تاريخيفرهنگي استان فارس ديدن كردند، تاكيد كرد: امسال اين بازديدها با هفت درصد رشد نسبت به مدت مشابه در سال گذشته روبهرو بوده است.

او تاكيد كرد: 449 هزار و 661 نفر از »حافظيه«، 374 هزار و 506 نفر از مجموعه جهاني »تختجمشيد«، 279 هزار و 80 نفر از »سعديه«، 161 هزار و 991 نفر از مجموعه جهاني »پاسارگاد« و 151 هزار و 717 نفر از مجموعه ارگ كريمخان زند در مدت زمان اعالم شده در نوروز 96 بازديد كردند. اميدي همچنين از ثبت اقامت بيش از دو ميليون و 900 هزار نفر شب مسافر در اين مدت در استان فارس خبر داد. او ادامه داد: براساس آمارهاي ارائه شده از تاريخ 25 اسفندماه 95 تا 13 فروردين 69، دو ميليون و 912 هزار و 466 نفر شب در واحدهاي اقامتي استان اسكان يافتند.

اميري افزود: واحدهاي اقامتي استان مانند هتل، هتل آپارتمانها، مهمانپذيرها، كمپهاي موقت، كالس مدارس، منازل استيجاري و چادرهاي مسافرتي و مهمانسراها، خوابگاههاي دانشجويي و سالنهاي ورزشي را شامل ميشوند كه از آمار ارائه شده تعداد 258 هزار و 323 نفر شب در هتلها، هتل آپارتمانها و مهمانپذيرها اقامت داشتهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.