فروش01 ميليوندالريفروشندهدرجهان

Jahan e-Sanat - - News -

»فروشنده« فيلم برگزيده اسكار در ادامه اكران بينالمللي خود مجموع فروش جهاني خود را از مرز 10 ميليون دالر گذراند.

»فروشنده«ساختهاصغرفرهاديكهازتاريخ72 ژانويه7102 توسط كمپاني »كوهن مديا« اكران خود را در سينماهاي آمريكا آغاز كرده و هماكنون در 155 سالن سينمايي روي پرده است، تا امروز به فروشي بالغ بر 2/348 ميليون دالر در سراسر آمريكا دست يافته است.

در ميان س//اير كش//ورهاي خارجي نيز فرانسه با فروشي بيش از 1/841 ميلي//ون دالر همچنان بهترين بازار خارجي »فروشنده« محسوب ميشود و سينماهاي ايتاليا نيز با 828 و اس//پانيا با فروش//ي بالغ بر 546 هزار دالر از ديگر بازارهاي موفق اين فيلم هستند.

اين فيلم به لطف درخش//ش در جشنواره كن و متعاقب آن كسب جايزه بهترين فيلم خارجي جوايز اسكار 2017 در ساير كشورهاي خارجي نيز با استقبال روبهرو شده است.

فيلم »فروش//نده« در ايران نيز به فروشي حدود 16 ميليارد تومانمعادل4/2 ميليوندالردستيافتتايكيازپرفروشترين فيلمهاي تاريخ سينماي ايران تا امروز نام بگيرد.

فروش 2/348 ميليون دالري در آمريكا، فروش 9/3 ميليون دالري در ساير كش//ورهاي خارجي و همچنين فروش بيش از 2/4 ميلي//ون دالري در ايران، حاكي از آن اس//ت كه فيلم »فروشنده« تا امروز به فروش جهاني بالغ بر 10 ميليون دالر دست يافته است.

آخرين ساخته فرهادي در ادامه اكران بينالمللي خود از 6 آوريل در دانمارك، از 15 آوريل در هنگكنگ، از 21 آوريل در لهستان، از تاريخ 4 مي در مالزي، از 10 ژوئن 2017 در س//ينماهاي ژاپن و از 29 س//پتامبر نيز در كشور بلغارستان روي پرده ميرود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.