كن ميزبان جشنواره جهاني سريالهاي تلويزيوني شد

Jahan e-Sanat - - News -

شهردار شهر كن فرانسه به صورت رسمي از برگزاري جشنوارهاي با عنوان »سريالهاي كن« خبر داد. اين جشنواره ويژه سريالهاي تلويزيوني كه طبق اعالم پيشين اولين دوره آن در آوريل سال 2018 برگزار ميشود، »سريالهاي كن« نام خواهد داشت. ديويد ليسنارد، شهردار كن در يك كنفرانس خبري در شهر پاريس اعالم كرد: اين جشنواره تلويزيوني از روي جشنواره معتبر فيلم كن مدلبرداري ميشود و اولين دوره آن شامل يك بخش رقابتي با حضور حدود 10 سريال رونمايي نشده در تمامي ژانرها و همچنين يك برنامه نمايشي شامل 200 نمايش براي عموم مردم در سراسر شهر كن خواهد بود.

شهردار كن همچنين تاكيد كرد: هيات داوران اين جشنواره نيز شامل پنج چهره بينالمللي شناخته شده خواهد بود و دبير و مسوول كميته انتخاب آثار اين جشنواره نيز به زودي انتخاب ميشوند.

خبر رسمي برگزاري جشنواره »سريالهاي كن« در حالي منتشر شده است كه دولت فرانسه چندي پيش در نهايت شهر ليل را بهعنوان ميزبان جشنواره ويژه سريالهاي تلويزيوني اين كشور انتخاب و اعالم كرد: قصد دارد اين جشنواره را همتراز با جشنواره فيلم كن برگزار كند.شهر ليل در رقابت با شهرهاي كن، پاريس، بوردو و نيس به عنوان ميزبان اين رويداد بينالمللي در عرصه سريالهاي تلويزيوني انتخاب شد كه به صورت مستقيم از سوي دولت فرانسه حمايت ميشود اما شهر دار كن از پيش اعالم كرده بود كه آنها از تصميم خود مبني بر راهاندازي جشنواره جشنواره سريالهاي تلويزيوني در كن حتي بدون حمايت دولت تجديدنظر نخواهند كرد.شهر كن فرانسه هر ساله ميزبان «Mipcom»و«MipTV» دو بازار بسيار مهم خريد و فروش محصوالت تلويزيوني نيز هست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.