كنسرت »كوير« محمد معتمدي تمديد شد

Jahan e-Sanat - - News -

مهر-محمدمعتمدي،خوانندهموسيقيايرانيدرآستانهآغازبيستمين سال فعاليت هنري خود ارديبهشتماه سالجاري دور تازه كنسرتهاي »كوير« را در تاالر وحدت تهران و تعدادي از ش//هرهاي كش//ور از جمله آمل، كاشان و شيراز برگزار ميكند.

در اي//ن اجراها كه به نوعي تمديد كنس//رت »كوير« اين خواننده و گروهش در هفتههاي پاياني سال گذشته است، قطعات منتخب محمد معتمدي به آهنگسازي تعدادي از بزرگان موسيقي كشور كه طي دوران فعاليتي اين هنرمند كه با استقبال مخاطبان روبهرو شده در دو بخش اجرا خواهد شد. برگزاري اين كنسرت در حالي است كه معتمدي بيستمين سال فعاليت خود در عرصه موسيقي را آغاز ميكند. وي سال 76 اولين كنسرت رسمي خود را با استاد زيداهلل طلوعي نوازنده پيشكسوت تار و سه تار برگزار كرد.

»كوير« با ترانه و آهنگ محمد معتمدي، »شكنم ساغر« به آهنگسازي پروي//ز ياحقي، »به ياد صياد« به آهنگس//ازي جواد لش//گري، »بيا« به آهنگسازي حبيباهلل بديعي، »چون مرده شوم« و »پرواز« به آهنگسازي محمد معتمدي، »اميد جانم« به آهنگسازي علي تجويدي، »به نگاهم بنگر« به آهنگسازي پرويز ياحقي و »رفته ز دل« به آهنگسازي اميرمهدي مقدم از جمله قطعاتي هس//تند كه در اين مجموعه كنس//رتها براي مخاطبان اجرا ميشوند.

اميرمه//دي مقدم، نوازنده عود، تنظيمكننده و رهبر نوازندگان، داود اس//لفي نوازنده پيانو، پويان جمشيدي نوازنده پركاشن، مسيح مرديها نوازنده ويولن س//ل، احمد محمديان نوازن//ده كالرينت و دودوك گروه اجرايي كنس//رت را تش//كيل ميدهند. اولين كنسرت »كوير« محمد معتمدي در س//ال 96 دهم ارديبهشتماه س//الجاري در تاالر وحدت تهران برگزار ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.