نگاهی به پوشش دهی تلفن همراه در نوروز 69؛ اپراتورها به تعطیالت رفته بودند !

Jahan e-Sanat - - News -

مجتبی عبدی- باتوجه به وعدههایی که از سوی مس//ووالن برای تقویت آنتندهی موبایل در ای//ام نوروز و نظارت بر پوش//شدهی و ارائه خدمات با کیفیت به مش//ترکین داده میشد، ش//اهد کاهش آنتندهی و در بعضی نقاط قطع آنتنده//ی موبایلها در هر س//ه اپراتور بودیم. این در حالی اس//ت که در مورد خدمات توزیع اینترنت و پهنای باند نیز همین مشکالت وجود داشت و تعداد زیادی از کاربران اینترنت از افت س//رعت یا قطعی سرویس اینترنت خود در این ایام معترض بودند.

برخی مش//ترکین همراه اول درباره مبالغی ک//ه با عنوان خدمات مبنی بر محتوا در قبوض تلفنهمراهش//ان درج ش//ده اظهار بیاطالعی میکنند. برخی دیگر نیز از اینکه تعرفه استفاده از این خدمات افزایش یافته است گالیههایی مطرح کردهاند و از اینکه کیفیت ارائه خدمات تغییری نکرده است انتقاد میکنند.

در حال//ی که طبق اع//الم رگوالتوری، نحوه ارسال پیامکهای مربوط به خدمات به گونهای اس//ت که هزین//ه و روش لغو عضوی//ت آن در هر پیامک ارس//الی باید درج شود اما در برخی پیامکهای گمراه کننده مشترکین را به ارسال کد عضویت تشویق میکنند و از آن برای عضویت ناخواسته مشترکین استفاده میشود. مشکلآنتندهی از مش//کالت همیش//گی و تکراری ش//بکه تلفنهمراه که بگذریم این روزها اکثر مشترکین تلفنهمراه از اینکه هنگام برقراری تماس مشکل جدیدی برای سیم کارتهایشان به وجود آمده و در زمان پاسخگویی به تماس صدایشان به طرف مقابل نمیرسد یا بالعکس شکایت دارند.

در ایام نوروز گویی ارائه خدمات به مشترکین با تعطیلیمواجهشدبهگونهاییکهبرخیمشترکین تلفنهای همراه در برخی مناطق از قطعی ارتباط تلفنی خ//ود خبر دادند. بعضی دیگر نیز از بروز مش//کالتی در آنتندهی حی//ن تماس و وجود اختالالتی در مکالمات خود احساس نارضایتی کردند. این در حالی بود که مسووالن قبل از فرا رس//یدن نوروز وعدههایی از تقویت آنتندهی و ارائه خدمات با کیفیت بیش//تر از سالهای قبل میدادند.مش//ترکین تلفنهم//راه در ایام نوروز از ع//دم آنتندهی و قطعی مکالمات احس//اس ناراحتی میکردند که تماسهای اینچنینی غیر از بالتکلیفی و معطلی هزینه نیز به دنبال داشت و آنها ناچارند برای ارتباط یکطرفه هزینه تماس را بپردازند.

ب//ه عنوان مثال مش//ترکی تماس گرفته و صدای طرف مقابل را به وضوح میش//نود اما طرف مقابل صدای او را نمیشنود و مشترک به امید اینکه با فریاد کش//یدن شاید صدایش به گوش طرف مقابل برس//د ارتباطش را قطع نمیکن//د و بعضا برای چندمین بار مجبور به تکرار این تماس میش//ود. اگر چه مس//ووالن اپراتورهای موبایل با ارائه آمار فنی اعالم کردند که شبکه تلفنهمراه کشور رو به بهبود است اما مواردی چون قطعی مکالمات، خط روی خط ش//دن هنگام مکالم//ه و کیفیت ضعیف صدا همچنان وجود داش//ته و در مقاطعی بیش//تر احس//اس میش//ود اما در ای//ام اخیر که خود مس//ووالن نیز وجود اختالالت را قبول دارند و با نس//بت دادن آنها به توسعه شبکه بهبود آن را به اردیبهش//تماه ج//اری وعده دادند و اکثر مش//ترکین در انتظار روزی هس//تند که این وضعیت سامان یافته و بتوانند در آرامش ب//ه مکالمه هر چند کوتاه اما بدون مش//کل و قطعی بپردازند.

همچنین بر اس//اس گزارشات، ارائه خدمات اینترنت نیز با مشکالتی روبهرو بود به گونهایی که کاهش سرعت ارتباطی و در اکثر اوقات قطع ارتباط اینترنتی را برای لحظاتی ش//اهد بودیم. این در حالی اس//ت که در برخی مناطق کشور نیز مش//ترکین از قطعی طوالنیمدت سرویس اینترنت خود اطالع دادهاند و از ناتوانی در ارتباط خود احساس نارضایتی کردند. خدماتمبتنیبرمحتوادرقبوض اخبار، بازی و س//رگرمی، مس//ابقه، محتوای مذهبی، آموزش//ی، اطالعرس//انی، بهداش//ت و سالمت و تبلیغات در دستهبندی خدمات مبتنی بر محتوا یا ارزش افزوده پیامکی قرار میگیرند و اپراتور تلفنهمراه باید در مورد تمامی خدمات ارزش اف//زوده محتوایی پیامکی، قبل از ش//روع ارائ//ه خدم//ات، از طریق یک پیام//ک در مورد ارائه خدمات از مشترک سوال و درصورت تایید مشترک آن را فعال کند.

در موارد زیادی مشاهده شده که در شبکههای اجتماعی پیامهایی با مضامین دعوت به عضویت در سرویسها با متنهای فریبنده و جذاب مانند ش//رکت در قرعهکشی، شما برنده شدید، شارژ رایگان ...و ارسال میشود که در آنها هیچ اشارهای به عضویت و محاسبه هزینه نشده و در حال حاضر تعداد بسیار زیادی از مشترکین به این صورت برای دریافت خدمات عضو شده و درنتیجه مبالغی در قبوض تلفنهمراهشان درج و محاسبه میشود که از آنها بیاطالع هستند.طبق اعالم رگوالتوری، در حال حاضر نحوه ارسال پیامکهای مربوط به خدمات به گونهای اس//ت که هزینه و روش لغو عضویت آن در هر پیامک ارس//الی درج میشود امادربرخیبرنامههایرادیوییوتلویزیونیداخلی و خارجی، سایتهای اینترنتی و سایر رسانهها با تبلیغات کاذب و گمراهکننده مش//ترکین را به ارس//ال کد عضویت به سرشمارههای مورد نظر تش//ویق میکنند که ممکن اس//ت از آن برای عضویت ناخواسته مشترکین استفاده شود.

این در حالی است که در صورتی که مشترک از عضویت در این س//رویسها ناراضی اس//ت و اقدام به لغو عضویت در این سرویسها میکند، درخواست لغو برای مدتی کوتاه اعمال میشود و پس از گذشت مدت زمانی به صورت خودکار این سرویسها برای وی فعال شده و پیامکهای آن مجدد ارسال و به اجبار مشترک را به ارتباط دوباره با شرکتهای ارائهدهنده این سرویسها سوق میدهد که این امر باعث افزایش هزینههای جاری برای شخص میشود.

از سوی دیگر در برخی ازین سرویسها که فرد برای مدتی محدود در آن عضو میش//ود پس از آنکه موعد مقرر برای اشتراک در سرویس خاتمه مییاب//د، به طور خودکار همان س//رویس برای شخص تمدید میشود در صورتی که هیچگونه اطالع رسانی مبنی بر موافقت یا مخالفت برای تمدید این سرویس به مشترک ارائه نمیشود.

به گفته مسووالن س//ازمان تنظیم مقررات رادیوییدراجرایمصوبه741 کمیسیونتنظیم مقررات رادیویی، حوزه نظارت و اعمال مقررات رگوالتوری در مورد نحوه عضویت مش//ترکین تلفنهمراه در س//رویسهای خدمات مبتنی بر محتوا حساسیت ویژهای دارد و درصورت مشاهده هرگونه عضویت ناخواسته مشترکین در اینگونه سرویسها پیگیریهای الزم را انجام میدهد. هزینهتبلیغاتبردوشمشترکین پیامکه//ای خدم//ات مبتنی ب//ر محتوا با پیامکه//ای تبلیغاتی ف//رق دارد؛ پیامکهای تبلیغاتی گونهای از س//رویس تبلیغاتی بر بستر موبایل اس//ت که در آن از بس//تر پیامک برای مش//ترکین، محتوای تبلیغاتی ارسال میشود. همچنین از این طریق نیز سازمانها، موسسات، شرکتها ...و میتوانند با مخاطبان خود ارتباط دو سویه برقرار کنند.

براس//اس گزارش//ات، مش//ترکینی که این پیامکها را دریافت میکنند از پرداخت هزینه دریاف//ت پیامکهای تبلیغاتی به ش//رکتهای ارائهدهنده گالیه میکنند که این هزینه یا از اعتبار سیمکارتهایشان کسر میشود یا این هزینهها را بر روی قبض موبایل خود مشاهده میکنند. این در حالی است که مشترکین از نحوه دریافت این پیامکها اظهار بیاطالعی میکنند.

به گفته مسووالن ش//رکت مخابرات اگر به ازای پیامکهای تبلیغاتی از مشترکین تاکنون هزینه دریافت ش//ده است، اش//کال از پیمانکار طرف قرارداد اپراتور مربوطه و الزم است که این مورد از سوی شرکت مخابرات پیگیری شود. بر این اساس مشترکینی که تاکنون برای دریافت پیامکهای تبلیغات//ی متحمل پرداخت هزینه شدهاند به شرکت مخابرات مراجعه و مشکل خود را حل و فصل کنند.

درصورت درخواست مشترک برای غیرفعال کردن خدم//ات ارزش افزوده محتوای پیامکی، ای//ن خدمات باید حداکثر تا 24 س//اعت قطع شود البته قطع سرویس، پیامکهای تبلیغاتی خود اپراتورها را نیز ش//امل میشود و درصورت درخواست مشترک برای غیرفعال کردن خدمات ارزشافزوده محتوایی پیامکی، خدمات پیامکی مبتنیبرتراکنششاملخدماتتراکنشیبانکی، خریدهایالکترونیکیو...همچنانبرایمشترکین فعال خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.