نخبگان فناوری همچنان در فشار

Jahan e-Sanat - - News -

گروه فناوری- دونالد ترامپ در ماههای قبل از انتخاب به عنوان رییسجمهور آمریکا وعده داده بود که صدور ویزا برای جذب کارکنان خارجی در شرکتهای فناوری را دشوارتر خواهد کرد. وی که مدعی است از این طریق به جذب نیروی کار داخلی بیکار در ایاالت متحده کمک خواهد کرد، قصد دارد این وعده خود را عملیاتی کند.

از سوی دیگر ترامپ مصوبه جنجالی کنگره آمریکا را امضا کرد که به شرکتهای ارائهدهنده خدمات اینترنتی اجازه میدهد اطالعات خصوصی کاربران را به دیگران بفروشند. این اقدام ترامپ با موجی از مخالفتها در شبکههای اجتماعی و در میان سازمانهای مدنی مدافع حریم شخصی مواجه شده اما به نظر میرسد ترامپ و کنگره آمریکا برای این موضوع اهمیتی قائل نیستند. سختگیریصدورویزابراینخبگانفناوری بس//یاری از ش//رکتهای فناوری در آمریکا به علت نبود نیروهای متخصص در داخل این کشور و به منظور ارتقای توان عملیاتی خود به طور گسترده از نیروی کار نخبه خارجی استفاده میکنند. اما کاخ سفید اعالم کرده صدور ویزا برای این گروه از خارجیان دشوارتر از گذشته خواهد شد.

بنا بر اطالعیه وزارت امنیت داخلی آمریکا که روز گذشته صادر شد، دولت این کشور سختگیری بیشتری برای صدور ویزای کار H اعمال خواهد کرد. بخش عمدهای از این ویزاها از طریق پذیرش در برنامه التاری صدور ویزای س//ال 2018 صادر خواهند شد.

از س//وی دیگر وزارت دادگس//تری آمریکا هم پیام هشدار جداگانهای منتشر و اعالم کرده که فرآیند صدور ویزای H نباید به تبعیض شغلی علیه کارکنان آمریکاییبینجامد.

در این میان کارشناسان و مدیران شرکتهای فناوری بیم دارند که این رویه جدید منجر به فرار مغزها از آمریکا و تبدیل برخی کشورهای اروپایی و آسیایی به مقاصدی جذاب برای افراد نخبه شود و از عالقه آنها به کار و حضور در آمریکا بکاهد.

به گزارش فارس، براساس برنامههای دولت آمریکا، شرکتهای فناوری که قصد دارند کارکنان نخبه خارجی را جذب کنند، باید ثابت کنند که این افراد قصد انجام کارهایی خاص و پیچیده را دارند که نیازمند تخصصی منحصر به فرد است. پیشبینی میشود ترامپ به زودی یک دستورالعمل جنجالی هم در این زمینه صادر کند. امضایقانوننقضحریمشخصیکاربراناینترنت دونالد ترامپ رییسجمهور آمریکا مصوبه جنجالی کنگره آمریکا را امضا کرد که به شرکتهای ارائهدهنده خدمات اینترنتی اجازه میدهد اطالعات خصوصی کاربران را به دیگران بفروشند.

در روزهای گذشته کنگره آمریکا با حمایت اکثریت جمهوریخواه، قانونی را تصویب کرد که به شرکتهای ارائهدهنده خدمات اینترنتی و همینطور موسسات خدمات بیسیم امکان میدهد بدون کسب اجازه از مشتریان خود و حتی بدون اطالع دادن به آنها اطالعات حساس شخصی آنان مانند سوابق وبگردی این افراد و برنامهها و app های مورد استفاده آنها و حتی موقعیت مکانی آنها را فاش کرده و این اطالعات خصوصی را در اختیار مجموعههای ثالث مانند شرکتهای تبلیغاتی قرار دهند.

بر اساس قوانین مصوب در دولت اوباما شرکتهای ارائهدهنده خدمات اینترنتی حق نداشتند بدون اطالع مشتریان دادههای خصوصی مربوط به آنها را افشا کنند. این قانون افشای اطالعات خصوصی را برای شرکتهای اینترنتی مانند گوگل و فیسبوک مجاز ندانسته است اما به نظر میرسد اولین گام در جهت پایان دادن به حفظ حریم شخصی کاربران اینترنت در آمریکا باشد.

ایناقدامترامپباموجیازمخالفتهادرشبکههایاجتماعیودرمیانسازمانهای مدنی مدافع حریم شخصی مواجه شده اما به نظر میرسد ترامپ و کنگره آمریکا برای این موضوع اهمیتی قائل نیستند. شرکتهای ارائهدهنده خدمات اینترنتی نیز که با خش//م مردم مواجه ش//دهاند با صدور بیانیههای جداگانهای وعده دادهاند که کماکان به حریم شخصی کاربران احترام میگذارند و اطالعات خصوصی آنها را به فروش نمیرسانند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.