استفاده از اندروید از ویندوز جلو زد

Jahan e-Sanat - - News -

دیجیات/و- تازهترین گزارش پایگاه آماری StatCounter نش//ان میدهد برای نخستین بار سیستم عامل اندروید از ویندوز سبقت گرفته و به عنوان محبوبترین پلتفرم برای دسترسی به اینترنت مطرح شده است. این گزارش که به ماه مارس 2017 مربوط میشود، از برتری 0/02 درصدی اندروید بر ویندوز حکایت دارد.

ای//ن نقطه عطف تاریخی با تغییرات ملم//وس روند عرضه و فروش محصوالت الکترونیکی در سالهای اخیر نیز مطابقت دارد زیرا میبینیم در ح//ال حاضر بیش از یک میلیارد دیوایس اندرویدی در هر س//ال به فروش میرس//ند اما آمار فروش کامپیوترهای ش//خصی به حدود 200 میلیون دستگاه در سال میرسد.

روند استفاده از اینترنت موبایل به جای دسکتاپ طی چند سال گذشته کامال آشکار بوده. در کشورهای توسعهیافته افراد ترجیح میدهند همه کارها را با اسمارتفونهای مجهز به اینترنت فوقسریع LTE انجام دهند و در کشورهای فقیر نیز موبایلهای ارزانقیمت تنها راه کاربران برای اتصال به اینترنت محسوب میشوند و البته در هر دو حوزه فوق، سیستم عامل اندروید برتری چشمگیری نسبت به رقبا از جمله iOS دارد.

اطالعات StatCounter از طریق ردیابهای وب نصبشده روی بیش از 2/5 میلیون پایگاه اینترنتی به دست میآید و پیش از این نیز اوجگیری گوگلکروم را در مقایسه با اینترنت اکسپلورر از طریق همین پایگاه شاهد بودیم. البته این نوع آمارگیری با محدودیتهایی نیز همراه اس//ت. به عنوان مثال بخش زی//ادی از کاربری اینترنت در موبایلها از طریق اپلیکیش//نها صورت میگیرد که در آمار StatCounter لح//اظ نمیش//ود. به همین دلیل میبینی//م iOS در جدول فوق به مرات//ب پایینتر از اندروید ق//رار گرفته. با این حال همین موضوع به عنوان نقطه قوت آمار فوق نیز محسوب میشود چون سیستم عامل موبایلی گوگل حتی بدون کمک اپلیکیشنها و صرفا از طریق مرورگرها توانسته بر ویندوز فائق آید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.