ایاوال و یاهو به تاریخ پیوستند

Jahan e-Sanat - - News -

مهر- شرکت وریزون پس از خریداری شرکتهای یاهو و ایاوال آنها را در قالب مجموعه جدیدی به نامOath با یکدیگر ادغام کرده است.

وریزون سال گذشته فرآیندهای اداری خرید یاهو را تکمیل کرد و با ادغام این موتور جستوجوی اینترنتی با شرکت ایاوال سازمان جدیدی به نام Oath را تاس//یس کرده که قرار اس//ت به طور رسمی از تابستان فعالیت خود را آغاز کند.

تیم آرمسترانگ، مدیر اجرایی شرکت ایاوال هم با ارسال پیامی در حس//اب توئیتر خود این موضوع را تایید کرده است. Oath با توجه به فعالیتهای گذشته یاهو و ایاوال بیش از یک میلیارد کاربر و مشتری خواه//د داش//ت و در قالب 20 زیر عنوان تج//اری به فعالیت خود ادامه خواهد داد.

هنوزمشخصنیستچراوریزونچنیننامیرابرایمجموعهجدیدیاد شده انتخاب کرده است و بعید به نظر میرسد قبل از فرارسیدن تابستان اطالعات چندانی در این زمینه منتشر شود. البته این امر به معنای حذف کامل برند تجاری یاهو و به فراموشی سپرده شدن آن نیست.

وریزون در ژوئیه گذشته یاهو را با پرداخت 4/8 میلیارد دالر خریداری کرد تا خدمات مالی، ایمیل، جستوجوگر و ... آن را در اختیار بگیرد. البته هلدینگ یاهو و شعبه این شرکت در ژاپن و همینطور زیرمجموعه علی بابا به وریزون واگذار نشده است. رسوایی اخیر یاهو در زمینه هک شدن صدها میلیون حساب کاربری ایمیل این شرکت موجب شد وریزون با تخفیف 350 میلیون دالری یاهو را خریداری کند.

بعید به نظر میرسد آرمسترانگ و مریسا میر مدیرعامل فعلی یاهو در شرکت تازهتاسیس Oath نقشی بر عهده داشته باشند و گفته میشود مارنی والدن، معاون اجرایی ایاوال از این پس آن را رهبری میکند و میر هم یاهو را ترک خواهد کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.