تبادل اطالعات در اینترنت نسل پنجم

Jahan e-Sanat - - News -

ایس/نا- نسل پنجم شبکه تلفنهمراه یا نسل پنجم فناوری انتقال بیسیم اطالعات با هدف افزایش سرعت انتقال اطالعات همزمان با افزایش تعداد کاربران طراحی شده است. اگرچه فناوری نسل پنجم تلفنهمراه هنوز وارد فاز اجرایی نشده اما آشنایی با روش انتقال دوسویه و همزمان اطالعات در این نسل برای عالقهمندان ضروری به نظر میرسد.

هدف از معرفی اینترنت بیسیم نسل پنجم یا افزایش سرعت اتصالاینترنتاپراتورهایتلفنهمراهبهمیزان02 گیگابیتهمراهباافزایش ظرفیت بیشتر شبکه در مقایسه با نسل چهارم است. این فناوری اجازه میدهد که حداقل چند ده هزار کاربر در هر یک کیلومتر مربع به شبکه متصلشوند.حداقلسهممجازهرکاربردرشلوغترینحالتشبکهحداقل 100 مگابیت در ثانیه است.مهمترین تفاوت اینترنت بیسیم نسل پنجم در مقایسه با نسل فعلی، تحول اساسی در نحوه انتقال اطالعات موسوم به فناوری ‪Full Duplex‬ است. در این فناوری اطالعات با تاخیر کمتر از یک میلیثانیه منتقل میشوند و سرعت دانلود اطالعات نیز از یک گیگابایت در نسل چهار به 20 گیگابایت در ثانیه افزایش مییابد.

فناوری جدید ‪Full Duplex‬ برای اولینبار تبادل همزمان اطالعات رفت و برگشت را از طریق یک سیگنال امکانپذیر میکند. در این فناوری ارسال و دریافت همزمان اطالعات با استفاده از معماری جدید تراشههای گیرنده و فرستنده قابل دستیابی است.برای درک بهتر چگونگی انتقال اطالعات در اینترنت نسل پنجم در نظر بگیرید که دو نفر به طور همزمان از طریق تلفنهمراه در حال مکالمه هستند و قادرند صدای یکدیگر را به صورت واضح و بدون نوسان درک کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.