تغییرنمادتخممرغیتوئیتر

Jahan e-Sanat - - News -

ایسنا- توئیتر در پی تغییر نماد تخممرغ برای جلوگیری از ترولهای اینترنتی است.

ش//بکه اجتماع//ی توئیتر میگوی//د میخواهد تصوی//ر پیشفرض پروفایلهای جدید را تغییر دهد و نماد تخممرغ را عوض کند.

در هفت س//ال گذشته حس//ابهای جدید توئیتر دارای یک تصویر پروفایل تخممرغ بودند که نمادی از آرم سایت که یک پرنده است، بود. برخی افراد این تصویر پیشفرض را با تصور جالب بودن آن حفظ کرده بودند. اما این شبکه اجتماعی در روزهای اخیر اعالم کرده قصد دارد این تصور پیشفرض را تغییر دهد.

تصویر پیشفرض جدید بیشتر شبیه یک حفره یا سوراخ خواهد بود تا کاربران را برای آپلود تصاویر خود تشویق کند. البته بسیاری از کاربران این بیانیه که در 31 مارس منتش//ر شده بود را به عنوان دروغ 13 )روز اول آوریل( در نظر گرفتند.

تصویر پروفایل پیشفرض توئیتر زمانی که برای اولین بار در س//ال 2006 راهاندازی ش//د، ش//بیه شبح یک فرد بود. سال بعد این تصویر به » «o_O تغییر یافت پیش از اینکه شکل پرنده در سال 2009 معرفی شود و سپس تصویر تخممرغ در سال 2010 به عنوان تصویر پیشفرض در نظر گرفته شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.