بررسی وعدههای دولت برای سال 69؛ سرنوشت مسکن در دست بانکها

Jahan e-Sanat - - News -

گ/روه مس/کن- زدودن »س//وداگری« در ب//ازار مس//کن و مدیریت شهری، کلیدواژه برنامههای دولت یازدهم در بخش مس//کن بوده است. آخوندی، وزیر راهوشهرسازی با تکیه بر اصل واگذاری»تصدی تولید مسکن »به بخش خصوصی و خروج آن از دست دولت تاکنون برنامههای متعددی را به اجرا گذاش//ته اس//ت. اجرای بس//یاری از ای//ن برنامهها به سال 96 گره خورده و بر همین اساس میتوان سال 96 را سال ظهور نتایج اجرای سیاس//تهای کالن مس//کن عنوان کرد. از طرفی در س//الجاری انتظار میرود که پس از چند س//ال رک//ود، افزای//ش نس//بی قیمتها و حجم معامالت »گذار به رونق« را به طوری ملم//وس در بازار هوایدا کند. برنامههای دولت برای اتمام مس//کن مهر و مس//کن اجتماعی نیز امسال وارد فاز جدیدی خواهد شد. از سوی دیگ//ر برخی سیاس//تهای دولت از جمله اخذ مالیات از خانههای خالی، بهس//ازی حاشیه شهرهای کوچک و بهبود شهرنشینی در کالنشهرها نیز در سال 96 پیگیری خواهد شد. مسکناجتماعی بر اساس وعده وزارت راهوشهرسازی قرار اس//ت، مدلس//ازی »مس//کن اجتماعی« و اجرای آزمایش//ی آن در سالجاری کلید بخورد. بر اساس این طرح قرار است طبقات ضعیفتری که امکان استفاده از انباشت مسکن از آنها سلب شده به طور ارزانتری صاحب مسکن شوند. در این مسیر دولت نیز با اعطای کمک هزینههای خرید و اجاره ب//ه تحرک این بخ//ش از بازار کمک خواهد کرد. مهمترین تفاوت مسکن اجتماعی با مسکن مهر در جانمایی آن داخل بافتهای ش//هری اس//ت؛ موضوعی که غفلت از آن در مس//کن مهر باعث انباش//ت 118 هزار واحد مسکونی بدون متقاضی شد. مسکن اجتماعی از جنبه سیاستگذاری نیز برای دولت یازدهم اهمیت زیادی دارد چراکه اجرای آن به سرعت با مسکن مه//ر که از طرحهای دولت قبلی بود مقایسه خواهد شد. این موضوع مسکن اجتماعی را به شاخصی برای ارزیابی عملکرد دولت تبدیل کرده و بر همین اس//اس وزارت راهوشهرسازی ریسک کمت//ری را در اج//رای آن پذیرفت//ه است. در کنار اجرای این برنامه وعده اتمام مسکن مهر که بیش از سه سال تمرکز دولت را متوجه خود کرده به سال 96 کشیده است. کمبود منابع مهمترین چالشی اس//ت که از اتمام مسکن جلوگیری کرده است. اخذمالیاتازخانههایخالی دریافت مالیات از خانههای خالی نیز طرح دیگری است که به سال 96 موکول شده بود اما همچنان خبری از اج//رای آن نیس//ت. این طرح در مسیر رونمایی از »سامانه شناسایی خانههای خالی« گیر کرده و همچنان اجرا نش//ده اس//ت. مدی//رکل دفتر برنامهریزی و اقتصاد مسکن وزارت راهوشهرس//ازی درباره اجراییشدن قان//ون مالیات ب//ر خانههای خالی و اصالح//ات احتمال//ی آن که چندی پی//ش از س//وی معاون مس//کن و ساختمان اعالم شد، گفته است: در اصالحیه قانون مالیاتهای مستقیم، مالیات بر خانههایخالی نیز گنجانده ش//ده است. به این ترتیب قانون هم ش//امل مالیات بر اجاره و هم مالیات بر خانههای خالی است. به گفته علی چگنی، چنانچه یک واحد مسکونی به دالیلی خ//ارج از اختیارات مالک خالی بماند، مشمول مالیات موضوع این ماده نمیشود. اما چنانچه تعمدا ب//ه بازار اج//اره عرضه نش//ود، پس از گذش//ت م//دت زمان یکس//ال، مشمول مالیات به صورت تصاعدی خواهد شد.

به گفته او، وزارت راهوشهرس//ازی و مش//خصا حوزه معاونت مس//کن و س//اختمان و مرکز فناوری اطالعات و ارتباط//ات حدود یکس//ال اس//ت که در راهاندازی س//امانه شناس//ایی خانههایخالیدرحالفعالیتهستند. در همین راستا، با تمامی دستگاههای مرتب//ط ارتب//اط برقرار ش//ده و طی نشستهای متعدد روند کار بررسی ش//ده اس//ت اما اجرایی شدن برنامه و جمعبن//دی نهایی مس//تلزم تکرار جلسات و حصول توافق است. تحریکبیشترتقاضا بر اس//اس اعالم بانک مرکزي، در اسفند ماه سال ،1395 تعداد معامالت آپارتمانهاي مسکوني شهر تهران به 12/2 هزار واحد مس//کوني رسید که نس//بت به ماه قبل )بهمن ماه( و ماه مشابهسالقبلبهترتیب 6/4و21/6 درصدکاهشنشانميدهد.همچنین متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربناي واحد مسکوني معامله ش//ده از طریق بنگاهه//اي معامالت ملکي شهر تهران 45/7 میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل )بهمنماه( و ماه مشابه س//ال قبل به ترتیب به میزان 1/5 و 5/2 درصد افزایش نشان میدهد. بر این اساس در سال 95 با وجود کاهش معامالت قیمت مسکن افزایش پیدا کرده اس//ت. این پدیده نشان میدهد که به دلیل قیمت باالی مسکن متقاضیان همچنان فاقد قدرت خرید الزم برای خرید مسکن هستند. البته فاصله قابل قبول تورم عمومی و تورم قیمت مسکن نگرانیها را کاهش داده اما بدون شک »تحریک تقاضا« از طریق تسهیالت بانکی در سال 96 نیز یکی از مهمترین سیاستهای دولت در بخش مسکن خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.