60 فروند بوئینگ 737 در راه ایران

Jahan e-Sanat - - News -

شرکت هواپیمایی آسمان به عنوان دومین ایرالین ایرانی توانست قراردادی مهم پس از اجرایی ش//دن برجام به منظور خرید هواپیماهای جدید به امضا برساند.

به گزارش ایسنا، مدیرعامل شرکت آسمان در جریان جلسهای که به نهایی شدن مذاکرات با نمایندگان شرکت هواپیماساز بوئینگ آمریکا منجر شد، قرارداد خرید 60 فروند هواپیما بوئینگ 737 فروند را امضا کرد.

شرکت آس//مان اعالم کرد: قرارداد فعلی نتیجه بیش از یک سال بررسی، گفتوگو و چند دوره مذاکره طوالنی بوده است.

طبق قرارداد امضاء شده هواپیماهای خریداری شده از سوی شرکت آسمان از خانواده بوئینگ ‪MAX 737‬ خواهند بود.

براساساینگزارش،بوئینگ737 کهدرشهرتجهانیخودبهبچهبوئینگ مشهور شده جزو باریکترین هواپیماهای ساخته شده شرکت بوئینگ است. این هواپیما که عمری طوالنی داشته و از اواسط دهه 60 از سوی ایرالینها مورد استفاده قرار گرفته جزو محبوبترین مدلهای تولید شده بوئینگ به حساب میآید تا جایی که در حال حاضر حدود هفت هزار فروند از آن سفارش داده شده که تعداد زیادی از آنها پرواز میکنند.

این هواپیما که طی سالهای گذشته بوئینگ مدلهای فراوانی از 100 - 737 تا ‪737- 900 ،900‬ را تولید کرده بسته به نوع و فضای پروازش تعداد مسافران میان 85 تا 215 را جابهجا میکند.

این هواپیما که توان پرواز نزدیک به 5000 کیلومتر را دارد، برای پروازهای داخلیومنطقهایایرانگزینهایمطلوببهنظرمیرسد.همچنینمیتوانبرای پروازهایی که در کشورهای نزدیک مانند هند یا اروپای شرقی مطرح هستند نیز از مدلهای این هواپیما استفاده کرد.

هواپیماهای خریداری ش//ده از سوی شرکت آسمان مربوط به مدرنترین ن//وع از خانواده بوئینگ 737 میش//ود. طب//ق برنامهریزیهای صورت گرفته از این ش//رکت این هواپیما به منظور بهبود برخی ش//رایط در حوزه مسافت، مصرف سوخت و کیفیت خدمات با تغییراتی همراه شد که سرانجام به بوئینگ 737MAX رسید.

طبقاطالعاتارائهشدهتاپایانسال6102 میالدیبوئینگسفارشفروش 737،3605 جدیدرادریافتکردهوپیشبینیمیشودباتوجهبهموفقیتیکه این هواپیما در جذب مشتریان خود داشته در آینده نیز بتواند تعداد سفارش باالتری دریافت کند.

بوئینگ دریافت سفارش برای این هواپیما را از سال 2011 آغاز کرده که در سالهای ‪2013 ،2012‬ و 2014 بهطور میانگین بیش از 700 سفارش ساالنه در این رابطه دریافت کرده است.

این هواپیما توان آن را دارد که در چند کالس پروازی مسافرگیری کند و تعداد مسافرانی که امکان سوار شدن به آن را دارند بسته به نوع نهایی این هواپیما و کالسهای پروازی طراحی شده از 138 نفر تا 220 نفر تخمینزده میشود.

همچنین ش//رکت آمریکایی بوئینگ با انتشار اطالعیهای خبر داد که این شرکت و هواپیمایی آسمان بر سر خرید چند هواپیمای مسافربری به توافق رس//یدند. اجرای کامل تعهدات توافق هس//تهای از سوی ایران موجب شد تا شرکت بوئینگ بتواند ازدولت آمریکا اجازه یابد تا پیرامون این قرارداد با طرف ایرانی مذاکره کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.