ورود نخستین کشتی کروز به ایران

Jahan e-Sanat - - News -

مهر- معاون امور دریایی س//ازمان بنادر، با اعالم ورود نخس//تین کشتی کروز به کشور گفت: با این رویداد، فصل جدیدی در سفرهای دریایی و گردشگری دریایی کشور رقم میخورد.محمد راستاد، عضو هیات عامل س//ازمان بنادر و دریانوردی، گفت: با آغاز طرح سفرهای نوروزی، از 25 اس//فندماه سال گذش//ته تا روز 14 فروردینماه، سه میلیون و 896 هزار و 237 ورود و خروج مسافر دریایی در کشور ثبت شده که نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته، حدود شش درصد کاهش داشته است.وی با اشاره به کاهش هفت درصدی گردشگران دریایی در مدت زمان یادشده اظهار کرد: در این برهه زمانی، تردد دو میلیون و 418 هزار و 226 نفر گردشگر دریایی نیز به ثبت رسید.

راس//تاد درباره علت کاهش آمار مس//افر و گردش//گر دریایی در نوروز امس//ال نسبت به سال گذش//ته، تاکید کرد: با توجه به شرایط نامس//اعد جوی و وقوع توفانهای بزرگ در س//واحل کشور، پنج روز کامل نتوانس//تیم گشت، سفر و تفریح دریایی داشته باشیم بنابراین با وجود تدابیر و اقداماتی که برای نوروز امس//ال اندیشیده شده بود؛ ش//اهد کاهش آمارها هس//تیم اما با این وجود، خوشبختانه به دلیل همان تدابیر ش//رایطی ایجاد شد که س//فرها و گشتها و تفریحات دریایی در ایمنی کامل انجام شود.وی در ادامه افزود: تاکنون ورود و خروج 28 هزار و 108 فروند ش//ناور مسافری با کاهش 10 درصدی انجام ش//ده اس//ت؛ همچنین ورود و خروج 252 هزار و 552 فروند ش//ناور تفریحی با افزایش 10 درصدی صورت گرفته اس//ت.به گفته معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی از 25 اسفند ماه سال گذشته تا به امروز، ورود و خروج 535 هزار و 824 دستگاه خودروی مسافران از طریق بنادر کشور و با استفاده از شناورها با افزایش پنج درصدی به ثبت رسیده است.وی بیان کرد: در مجموع، نوروز امسال 69 فروند شناور مسافری با ظرفیت هشت هزار و 820 صندلی، 53 فروند لندینگ کرافت با ظرفیت حمل هزار و 912 دستگاه خودرو و سه هزار و 368 فروند شناور تفریحی در شمال و هشت هزار و 606 ش//ناور تفریحی در جنوب کش//ور آماده خدمترسانی به مسافران و گردشگران دریایی بودند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.