زنده شدن زایندهرود میزبانی نصف جهان را کامل کرد

Jahan e-Sanat - - News -

مدیر روابط عمومی ش//هرداری اصفهان تاکید کرد: با جاری شدن آب در بستر رودخانه زایندهرود، خدمات نوروزي انجام ش//ده توسط شهرداري اصفهان تکمیل شد.هادی نباتینژاد اظهارکرد: در ایام نوروز69 بیش از051 نفر نیروهاي آموزشدیده در محل ستادهاي هدایت و اسکان مسافران نوروزي مستقر شدند و به ارائه خدماتي پیرامون ارائه نقشه راهنماي شهر، بروشورهاي اطالعرساني و راهنمایي گردشگران پرداختند.

مدیر روابط عمومی شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: اقدامات انجام شده در بخش اطالعرسانی باعث شد افرادی که موفق به سفر به شهر اصفهان نشده بودند، از اتفاقات رخ داده در این شهر باخبر شوند.

وی با تاکید بر اینکه با جاری شدن آب در بستر رودخانه زایندهرود خدمات نوروزي انجام شده توسط شهرداري اصفهان تکمیل شد، اظهارکرد: امسال افزایش چشمگیر مسافران نوروزي را در کهنشهر اصفهان شاهد بودیم و شهرداري از همه توان و ظرفیت خود براي جلب رضایت مسافران و گردشگران استفاده کرد.

نباتینژاد اضافه کرد: شهرداری اصفهان از همه ظرفیتهای رسانهای خود در صدا و سیما در سطح ملي، شبکههاي اجتماعي و سطح شهر استفاده کرد تا اقدامات انجام شده در شهر اصفهان به نحو احسن به تصویر کشیده شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.