تداوم اقتصاد مقاومتی سرلوحه کار قرار دارد

Jahan e-Sanat - - News -

مدیرعامل شرکت آبفای گیالن در دیدار با معاونین و مدیران این شرکت به تشریح اهداف مهم و برنامههای شرکت در سالجاری پرداخت.

ریی//س هیاتمدیره و مدیرعامل آبفای گی//الن در جمع معاونین و مدیران این شرکت ضمن تبریک سال نو از تالش شبانهروزی همکاران ساعی و خدوم ش//رکت در ایام نوروز در راس//تای تامین آب شهروندان تقدیر کرد و بر پیروی از منویات مقام معظم رهبری )مدظلهالعالی( مبنی بر تداوم اقتصاد مقاومتی و تولید و اشتغالزایی تاکید کرد.

سیدمحسن حسینی با اشاره به لزوم ارائه برنامههای پیشنهادی مدیران برای سالجاری افزود: اولویت برنامهها جلوگیری از هدررفت آب و افزایش دقت ابزارهای اندازهگیری است که براساس برنامههای ارائهشده، اهداف مشخص میشود و بر مبنای آن برنامهها تدوین خواهد شد.

مدیرعامل آبفای گیالن در ادامه اظهار داش//ت: برای تش//ویق و ترغیب شهروندان به پرداختهای غیرحضوری قبوض آببها، قرعهکش//ی و اهدای جوایز برای مش//ترکین در دورههای دو ماهه در دس//ت بررسی است که پس از نهایی شدن، اقدام خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.