اختصاص 12 میلیارد ریال اعتبار برای بهسازی خیابان امامزاده شهر قدس

Jahan e-Sanat - - News -

محمدصادق کولیوند با بیان اینکه فازهای سه و چهار ساماندهی و بهسازی اصولی خیابان امامزاده شهر قدس به زودی آغاز خواهد شد، گفت: پس از جابهجایی شبکه برق و تعویض لوله فرس//وده انتقال آب فازهای س//ه و چهار ساماندهی و بهسازی خیابان امامزاده حد فاصل زیرگذر تا مس//جد امام حس//ن مجتبی علیهالسالم این طرح آغاز میشود.

وی ادامه داد: طرح بهسازی اصولی خیابان امامزاده به طول تقریبی 1100 متر شامل جمعآوری آسفالت فرسوده و زیرسازی آسفالت معیوب، انشعابات آب و فاضالب و الیههای زیرسازی و دو الیه آسفالت با هزینهای بالغ بر 12 میلیارد ریال اجرا خواهد شد.

شهردار قدس با اشاره به نقش رضایت مردمی در حصول مدیریت شهری به اهداف عمرانی و زیباسازی شهر اظهار داشت: در طرحها و برنامهریزیهای شهر قدس همواره هدف رضایت مردمی بوده است و با اجرای این پروژه ساماندهی و بهسازی اصولی خیابان امامزاده بسیاری از مطالبات مردمی در این خصوص به نتیجه خواهد رسید و همین امر سبب نشاط و شور بیش از پیش مردم قدس خواهد شد.کولیوند سپس به برنامههایی در راستای افزایش سرانههای فضای سبز در شهر قدس اشاره کرد و افزود: در سال 95 مطالعات و بررسیهای الزم در این زمینه انجام شده و سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قدس موظف به افزایش سرانه فضای سبز این شهر در سال 96 شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.