رکوردشکنی در خط تولید نورد سرد

Jahan e-Sanat - - News -

رییس خطوط آنیلینگ و شستوش//وی الکترولیتی نورد س//رد از کس//ب رکورد ساالنه تولید در خطوط شستوشوی الکترولیتی و بازپخت3 در ناحیه نورد سرد در سال 1395 خبر داد. اکبر نادری گفت: کارکنان خط شستوشوی الکترولیتی در سال 1395 توانستند با تولید 159 هزار و 454 تن، رکورد قبلی ساالنه تولید این خط را که مربوط به سال 1394 و به میزان 147 هزار و 787 تن بود، پشت سر گذارند. وی با تاکید بر اینکه ثبت این رکورد در سال5931 به میزان 7/89 درصد افزایش تولید را نشان میدهد، افزود: همچنین کارکنان خط بازپخت شماره 3 نیز با تولید 157 هزار و 132 تن، توانستند رکورد قبلی ساالنه تولید 148752) تن مربوط به سال (1394 را بهبود بخشند که این موفقیت نیز رشد 5/63 درصدی را نشان میدهد.

رییس خطوط آنیلینگ و شستوشوی الکترولیتی نورد سرد در ادامه ضمن آرزوی سالمتی و موفقیت برای تمامی همکاران بیان کرد: دس//تیابی به رکورد س//االنه تولید، حاصل تالش مدیریت و کارکنان تولید و تعمیرات ناحیه است که امیدواریم این رکوردشکنیها در آینده نیز تداوم داشته باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.