بازدید03 هزارنفرازکاروانهایراهیان نوروزارتنفتازمناطقعملیاتیدفاعمقدس خوزستان

Jahan e-Sanat - - News -

معاون هماهنگکننده ستاد اجرایی کاروانهای راهیان نور وزارت نفت از بازدید 30 هزار نفر از کاروانهای راهیان نور این وزارتخانه از مناطق عملیاتی دفاع مقدس خوزستان در سالجاری خبر داد.

مرتضی باغبانی ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: این تعداد زائر طیحضورخوددراستانخوزستانکهاز91اسفندسالگذشتهتا11 فروردینماه سالجاری به طول انجامید، از یادمانهای اروندکنار، شلمچه، چزابه، طالییه، هور، دهالویه و دوکوهه بازدید کردند.

وی افزود: میزان بازدید کاروانهای راهیان نور وزارت نفت از مناطق عملیاتی دفاع مقدس خوزستان در مقایسه با سال گذشته 20 درصد افزایش داشته است.

باغبانیدرادامهبابیاناینکهروزانه0021 نفرازکاروانهایراهیاننور وزارت نفت از مناطق عملیاتی دفاع مقدس خوزستان بازدید میکردند، یادآور شد: این کاروانها در مجتمع آموزش فنون اهواز، آبادان و ماهشهر اسکان پیدا میکردند.

معاون هماهنگکننده ستاد اجرایی کاروانهای راهیان نور وزارت نفت در پایان این گفتوگو از مساعدتهای مهندس عالیپور مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیزجنوب و سرهنگ عباس ممبینی فرمانده حوزه مقاومت بسیج شهید تندگویان )وزارت نفت- جنوب( که نهایت همکاری را با کاروانهای راهیان نور این وزارتخانه انجام دادند، تش//کر و قدردانی کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.