خدمت ویژه حملونقل درونشهری برای مسافرانقطار

Jahan e-Sanat - - News -

ایس/نا- در راس//تای ارائه خدمات بهتر به مس//افران قطار برای نخستین بار در کشور خدمات با تسهیالت ویژه جابهجایی مسافران قطارهای رجا از در منزل تا ایستگاههای تهران انجام میشود.

شرکت حملونقل ریلی رجا با اعالم این خبر افزود: این خدمت با تسهیالت ویژه که بر اساس توافقات انجامشده با یکی از شرکتهای حملونقل درونشهری ارائه میشود به عنوان خدمات ویژه و مکمل حمل مسافر به هموطنان عزیز در تهران و کرج است.بر اساس تفاهم صورتگرفته بین شرکت رجا و این شرکت حملونقل درونشهری، مسافران قطارهای این شرکت از تاریخ 16 فروردین 96 به بعد برای مدت 15 روز قادر خواهند بود سفر درونشهری خود را در تهران با اس//نپ و سفر برونشهری خود را با قطارهای رجا انجام دهند.روابط عمومی رجا افزود: افرادی که متقاضی استفاده از قطارهای این شرکت و استفاده از خدمات این شرکت حملونقل درونشهری هستند، در بازه زمانی اعالمشده از تخفیفات ویژه تا سقف 50 درصد )از مبدا یا به مقصد ایستگاه راه آهن تهران( بهرهمند میشوند.این تخفیفات در مرحله نخست برای مسافران قطارهای با مبدا تهران به مقصد شهرهای مشهد، اصفهان و شیراز یا بالعکس قابل استفاده خواهد بود و در صورت استقبال از این طرح و موفقیتآمیز بودن آن تمدید خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.