تقدیر از امور ایثارگران شرکت ملی حفاری ایران

Jahan e-Sanat - - News -

از سوی ریاست بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور، امور ایثارگران ش//رکت ملی حفاری ایران به همراه تعدادی از امور ایثارگران س//ایر دستگاههای اجرایی کشور مورد تقدیر قرار گرفت.

در ای//ن ارتباط رییس امور ایثارگران ش//رکت به مناس//بت »روز بزرگداشت شهدا« از معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران لوح سپاس دریافت کرد.

در متن لوح اعطایی حجتاالس//الم والمسلمین سیدمحمدعلی ش//هیدی که به ابراهیم بیتمش//عل تعلق گرفت، آمده اس//ت: یاد و خاطره حماس//هآفرینی، ازخودگذشتگی و ایثار شهدا و ایثارگران معزز همیش//ه در اذهان ملت غیور و شهیدپرور ایران اسالمی باقی و ج//اری خواه//د ماند و به یقین تمامی مس//ووالن و آحاد جامعه، ع//زت، امنیت و آرامش امروز خود را مدیون جهاد و رش//ادتهای این عزیزان هستند.

رییس بنیاد ش//هید و امور ایثارگران در متن این لوح افزوده است: هر تالش و حرکتی در راستای زنده نگه داشتن نام و یاد آن اسوههای همیشه ماندگار و خدمترسانی به خانوادههای معزز شهدا و ایثارگران معظم درخور تقدیر است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.