کسب رتبه اول صیانت از حقوق شهروندی توسط گازرسانی استان مرکزی

Jahan e-Sanat - - News -

ناحیه گازرسانی شهر محالت استان مرکزی موفق به کسب رتبه اول در زمینه صیانت از حقوق شهروندی و ترویج فرهنگ عفاف و حجاب شد.

برپایه این گزارش در لوح تقدیمی فرماندار شهرستان محالت به اکبری، رییس اداره گاز این شهرستان چنین آمده است: یقینا راز و رمز بالندگی و رشد میهن اسالمی مرهون اهتمام وکوشش مشفقانه انسانهای وارستهای است که در طلب رضای خداوند منان، خدمت صادقانه را الگوی خویش قرار داده وآن را به زیورتخصص، تعهد واخالق اسالمی میآرایند. بنابراین بدینوسیله مراتب قدردانی و تشکر صمیمانه خود را از جنابعالی و همکاران محترمتان به سبب کسب رتبه اول در بین ادارات گاز سطح اس//تان در زمینه صیانت از حقوق ش//هروندی و ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در سال 1394 اعالم میکند. توفیق روزافزون جنابعالی را در راستای خدمت به نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران در سایه قرآن کریم و عترت اهل بیت)ع( از درگاه قادر متعال خواهان است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.