گردش مالي ناشران بورسي در سال 95 مشخص شد؛ 167 هزﺍﺭ ﻣيليﺎﺭﺩ ﺭﻳﺎل ﺍﻓزﺍﻳش ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ

Jahan e-Sanat - - News - فاينكس 2017

بالغ بر 167 هزار و 169 ميليارد ريال افزايش سرمايه در سال گذشللته در بورس اوراق بهادار صورت گرفته است. به گزارش سنا، در سالي كه گذشت بالغ بر 167 هزار و 169 ميليارد و 642 ميليون ريال افزايش سرمايه در بورس اوراق بهادار انجامشدهكهازاينميزان86 هزارو051 ميليارد و 197 ميليون ريال از طريق جايزه و 99 هزار و 19 ميلياردو544 ميليونريالازطريقحقتقدم بوده است. براساس اين گزارش، در اسفندماه سال گذشته شش هزار و 762 ميليارد و 466 ميليون ريال افزايش سرمايه در بورس اوراق بهادار انجام شللده كه چهار هزار و 987 ميليارد ريال آن از طريق جايزه و يكهللزار و 774 ميليارد و 649 ميليون ريال آن از طريق حقتقدم بوده اسللت. همچنيللن در بهمنماه 19 هزار و 370 ميليارد و 852 ميليون ريال افزايش سللرمايه در بورس اوراقبهادارانجامشدهكه81 هزارو013 ميليارد ريال آن از طريق جايزه و يكهزار و 60 ميليارد و 852 ميليون ريال آن از طريق حقتقدم بوده است. در ديماه سال گذشته نيز يكهزار و 926 ميليارد و 113 ميليون ريال افزايش سرمايه در بورس اوراق بهادار انجام شده كه 825 ميليارد و 113 ميليون ريال آن از طريق جايزه و يكهزار و 101 ميليارد ريال آن از طريق حقتقدم بوده اسللت. افزون بر اين، در آذرماه سال گذشته 43 هللزار و 578 ميليارد و 84 ميليون ريال افزايش سرمايه در بورس اوراق بهادار انجام شده كه 22 هزار و 265 ميليارد و 200 ميليون ريال از طريق جايزه و 21 هزار و 312 ميليارد و 884 ميليون ريال آن از طريق حقتقدم بوده است.در آبانماه چهللار هزار و 971 ميليارد و 754 ميليون ريال افزايش سرمايه در بورس اوراق بهادار انجام شده كه يكهزار و 197 ميليارد و 508 ميليون ريال از طريق جايزه و سه هزار و 774 ميليارد و 246 ميليون ريال آن از طريق حقتقدم بوده اسللت. همچنين در مهرماه چهار هزار و 568 ميليارد و 123 ميليون ريال افزايش سرمايه در بورس اوراق بهادار انجام شده كه 89 ميليارد و 343 ميليون ريال از طريق جايزه و چهار هزار و 478 ميليارد و 780 ميليون ريال آن از طريق حقتقدم بوده است.در شهريورماه نيز هفت هزار و 037ميليارد ريال افزايش سرمايه در بورس اوراق بهادار انجام شللده كه يكهزار و 144 ميليارد ريال از طريق جايزه و شللش هزار و 585 ميليارد آن از طريق حقتقدمبودهاست.همچنيندرمردادماه02 هزار 847و ميلياردو607 ميليونريالافزايشسرمايه در بورس اوراق بهادار انجام شللده كه دو هزار و 802 ميليارد و 639ميليللون ريال آن از طريق جايللزه و 18 هزار و 44 ميليارد و 770 ميليون ريال از طريق حقتقدم بوده است. در تيرماه نيز هشت هزار و 948 ميليارد و 451 ميليون ريال افزايش سرمايه در بورس اوراق بهادار انجام شده كه پنج هزار و 220 ميليارد و 636 ميليون ريال آن از طريق جايزه و سلله هللزار و 727 ميليارد و 815 ميليللون ريال از طريللق حقتقدم بوده اسللت. در خردادماه نيز دو هزار و 158 ميليارد و 820 ميليون ريال افزايش سللرمايه در بورس اوراق بهللادار انجام شللده كه 355 ميليارد ريال آن از طريللق جايزه و يكهزار و 803 ميليارد و 820 ميليون ريال از طريق حقتقدم بوده است. همچنين در ارديبهشللت ماه 30 هللزار و 714 ميليارد و 781ميليون ريال افزايش سللرمايه در بورس اوراق بهادار انجام شده كه 9 هزار و 928 ميليارد و 163 ميليون ريال آن از طريق جايزه و 20 هزار و 786 ميليارد ريال از طريق حقتقدم است. براساس اين گزارش، در فروردين 95 نيز 15 هزار و 593 ميليارد ريال افزايش سرمايه در بورس اوراق بهادار انجام شده كه يكهزار و 23 ميليارد و 535 ميليون ريال آن از طريق جايزه و 14 هزار و 569 ميليارد و 550 ميليون ريال از طريق حقتقدم بوده است. عاملرونقبازارسرمايه از سللوي ديگللر، عضللو كميسلليون اقتصادي مجلس شللوراي اسللالمي بللا بيان اينكه اسللتانداردهاي بينالمللي گزارشللگري (IFRS)يلام در رونق بازار بورس موثر اسللت گفللت: زبان مشللترك در گزارشهاي مالي از الزمههاي جذب سللرمايهگذار خارجي است. البته در اين رابطلله بانك مركزي تاكيد كرده اسللتانداردهاي بينالمللي گزارشللگري مالي (IFRS) رعايللت شللود كه ايللن نكته مثبتي است. به گزارش سنا، سيدتقي كبيري، نماينده مردم خوي به اهميت استانداردهاي بينالمللي گزارشللگري (IFRS)يلام اشاره كرد و گفت: بهكارگيللري ايللن ابزار در رونق بازار سللرمايه موثر اسللت. وي يكي از نقشهاي بهكارگيري اسللتانداردهاي بينالمللي گزارشللگري مالي (IFRS) را جذب سرمايهگذاري خارجي دانست و عنوان كرد: براساس برنامه ششم توسعه بايد شللرايط براي جذب سرمايهگذاري خارجي در كشور تسهيل شود. در اين مسير الزم است عالوه بر جذب سرمايههاي داخلي از ظرفيت سرمايه ايرانيان مقيم خارج از كشللور و سرمايهگذاران خارجي اسللتفاده شللود. البته انجام اين مهم نيازمند اتخاذ تدابير مناسب است و مسير آن با اجرا شدن IFRS هموار شده است. وي با بيان اينكه سرمايهگذاران خارجي در صورت رعايت قوانين جمهوري اسللالمي ميتوانند در بورس كشور سرمايهگذاري كنند، اظهار داشت: يكي از مزاياي بهكارگيري استانداردهاي بينالمللي گزارشللگري (IFRS)يلام اين است كه زمينه جذب سرمايهگذاري خارجي و رونق بورس را فراهم ميكند. اين نماينده مجلس در پايان با تاكيد بر اينكه رونق بورس يكي از راهكارهاي جلوگيري از سوداگري است افزود: رونق بورس يكي از راهكارهاي جلوگيري از رونق سوداگري در بخشهاي مانند مسللكن و ارز است. تجربه بيانگر اين است كه رونق بازار داللي كاذب، به اقتصاد كشللور زيان وارد و بازار سللرمايه از آن جلوگيري ميكند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.