جايگاه بورس كاال ميدر توسعه تجارت بينالملل

Jahan e-Sanat - - News -

جعفر آهنگران، معاون مناطق ويژه اقتصادي شوراي عالي مناطق آزاد با اشاره به عملكرد بورس كاال در اقتصاد ايران گفت: كشوريكهبهدنبالآزادسازياقتصادي،دستيابيبهاقتصادآزاد، به دست آوردن سهمي از بازار جهاني و برخوردار شدن از روابط و تجارت بينالملل است، نميتواند از پتانسيلهاي بازاري مانند بازار سرمايه كه در بخشهاي مختلف در حال فعاليت است، اسللتفاده نكند. به گزارش بورس كاال، جعفر آهنگران با بيان اينكه بورس كاال به عنوان يكي از اركان بازار سرمايه اقدامات زيادي را در راستاي بهبود وضعيت بازار كاالها انجام داده است؛ افزود: بورس كاال عالوه بر مناسب كردن قيمتها، دسترسي متقاضي و عرضه كننده با يكديگر را آسانتر كند؛ همچنين كاالهاي استراتژيك نيز از طريق عرضه در بورس كاال از معامالت قانونمنديبهرهمندشدهوقيمتمشخصيبرايمعاملهخواهند داشللت. وي گفت: اميدواريم تا بورس كاالي ايران با توجه به قابليت و كاركردهاي بورسهاي كااليي كه در دنيا اثبات شده است، عالوه بر توسعه فعاليتهاي داخلي، در گسترده تر شدن ارتباطتجاريكشوردرسطحبينالمللينيزنقشقابلتوجهي ايفا كند تا شاهد تبديل شدن قيمت برخي كاالهاي ايراني به مرجع قيمتي در منطقه شويم. آهنگران به راهاندازي تاالرهاي بورس كاال كه در برخي از مناطق آزاد ايجاد شده اشاره كرد و گفت: افراد خارجي ميتوانند با حضور در مناطق آزاد از طريق تاالرهايي كه در مناطق آزاد راه اندازي شده مذاكراتي را جهت سرمايهگذاري انجام دهند، البته زماني ميتوان گفت ايجاد اين تاالرهللا در مناطق آزاد موفق عمل ميكند كه قادر به جذب بانك و بيمههاي خارجي براي سرمايهگذاري در مناطق آزاد به صورت حضوري و مجازي باشللند.وي با تاكيد بر اينكه از ظرفيتهللاي بورس كاال ميتوان براي بهبود روند صادرات و واردات كاالها در مناطق آزاد استفاده كرد، گفت: بورس كاال به عنوان يكي از ابزارهاي مهم براي مناطق آزاد تلقي ميشود، با توجه به اينكه روابط مالي و بانكي مناطق آزاد موفق در جهان براساس استانداردهاي جهاني است و بانكهاي بينالمللي بايد در اين مناطق حضور پيدا كنند بنابراين بهتر است بورس كاال مانند هميشه در تالش باشد تا ضمن برقرار كردن ارتباط با بورسهاي بينالمللي به نوعي در مناطق آزاد به عنوان يكي از شاهراههاي تجاري كشور محسوب شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.