افزايش سرمايه 50 درصدي »حكمت«

Jahan e-Sanat - - News -

سازمانبورسواوراقبهادارباافزايشسرمايه05 درصديبانكحكمت ايرانيان موافقت كرد.افزايش سرمايه بانك حكمت ايرانيان از مبلغ چهار هزار ميليارد ريال به مبلغ شش هزار ميليارد ريال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدي از سوي سازمان بورس بالمانع اعالم شد. براساس اين گزارش، افزايش سرمايه »حكمت« به منظور بهبود نسبت كفايت سرمايه، رشد و توسعه فعاليتهاي بانك و رعايت الزامات و مقررات بانك مركزي جمهوري اسللالمي ايران خواهد بود. همچنين در صورت صدور مجوز افزايش سللرمايه چند مرحلهاي مجمع عمومي فوقالعاده ميتواند با انجام افزايش سرمايه از مبلغ شش هزار ميليارد ريال به مبلغ 10 هزار ميليارد ريال از محل موافقت و اختيار عملي كردن آن را به مدت دو سال به هيات مديره تفويض كند تا هياتمديره شركت پس از اخذ مجوز از سازمان نسبت به عملي كردن آن اقدام كند.انجام افزايش سرمايه »حكمت«حداكثرتا06 روزپسازتاريخاينمجوزامكانپذيرخواهدبود. عدم انجام افزايش سرمايه در مهلت مقرر، موجب ابطال اين مجوز شده و انجام آن مستلزم اخذ مجوز جديد از اين سازمان خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.