شفافسازي دوگانه »كاذر«

Jahan e-Sanat - - News -

»كاذر« پيشبيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 30 اسفندماه 95 و اطالعات و صورتهاي مالي مياندورهاي 9 ماهه منتهي به 30 آذر ماه59 رابهصورتحسابرسينشده،منتشركرد.شركتفرآوردههاينسوز آذر در مدت 9 ماه منتهي به 30 آذرماه 59، با شناسايي 310 ريال زيان به ازاي هر سهم از پيشبينيهايش جا ماند. شركت فرآوردههاي نسوز آذر، با سرمايه ثبت شده 300 ميليارد ريال در سال مالي منتهي به 30 اسفندماه سالجاري، سود هر سهم را مبلغ پنج ريال پيشبيني و اعالم كرد كه طي دوره 9 ماهه اين سال مالي با شناسايي 310 ريال سود به ازاي هر سهم، از پيشبينيهايش جا ماند. »كاذر« زيان خالص دوره 9 ماه منتهي 30 آذرماه 95 را مبلغ 92 ميليارد و 989 ميليون ريال اعالم كرد. يادآور ميشود شركت فرآوردههاي نسوز آذر در دوره 9 ماهه منتهي به 30 آذرماه ،1394 سود خالص را مبلغ چهار ميليارد و 44 ميليون ريال و سود به ازاي هر سهم را 13 ريال اعالم كرده بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.