مشاركت 280 شركت در دهمين نمايشگاه بورس، بانك و بيمه

Jahan e-Sanat - - News - نگاه

رييس شوراي اطالعرساني بازار سرمايه از حضور بيش از 280 شركت در دهمين نمايشگاه بورس، بانك و بيمه خبر داد. به گزارش تسنيم، ياسر فالح، مدير روابطعمومي و امور بينالملل سللازمان بورس درخصوص آخرين اقدامات انجام شده براي برگزاري دهمين دوره نمايشگاه بينالمللي بورس، بانكوبيمهگفت:تاكنونمساحتيبالغبر43هزارمترمربع بلله فاينكس 2017 اختصاص يافته كلله 15 هزار متر مربع آن فضاي مفيد اسللت. به گفته رييس شوراي اطالعرساني بازار سرمايه حضور 200 شركت اصلي به همراه بيش از 80 زيرمجموعه در اين نمايشللگاه قطعي شده و از 51هزار متر مربع فضاي مفيد موجود، بيش از 14 هزار متر مربع شامل غرفههاي اركان بورس، كارگزاريها، شركتهاي تامين سرمايه، شركتهاي مشاور سرمايهگذاري، موسسات اعتباري و مالي، شركتهاي خدمات بازار سرمايه، شركتهاي پذيرفتهشده در بورس و بيمهها جانمايي شللده است. فالح همچنين به برنامههاي نهايي شده »ايران فاينكس «2017 اشاره كرد و اذعان داشت: اين نمايشگاه با حضور شخصيتهاي سياسي، مقامات اقتصادي، كارشناسان و متخصصان افتتاح خواهد شد و با توجه به اهميت ابعاد بينالمللي آن، شرايط حضور و بازديد مهمانان خارجي از غرفههاي مختلف مهيا شده است. وي با بيان اينكه دهمين دوره نمايشگاه بينالمللي بورس، بانك و بيمه 26 تا 29 فروردين سالجاري برابر با 15 تا 18 آوريل ،2017 در نمايشگاه بينالمللي تهران برگزار ميشود، داليل تغيير تاريخ برگزاري فاينكس 2017 را برشمرد و عنوان كرد: شللرايط مطلوب آب و هوايي در فروردينماه، فاصله زماني با تاريخ برگزاري مجامع شللركتها و حضور بيشتر مخاطبان خارجي در مارس و آوريل از داليل تغيير زمان برگزاري اين نمايشگاهبود.مشاوررييسسازمانبورستاكيدكرد:مهمترين هدف برگزاري فاينكس 2017 فرهنگسازي است و معموال مراكز آموزشي و تخصصي در فصل تابستان فعال نيستند كه با تغيير تاريخ برگزاري نمايشللگاه، امكان حضور بيشتر آنها فراهم شللد، در نتيجه دپارتمانهاي مديريت مالي، اقتصاد و حسابداري دانشگاهها ميتوانند با حضور در اين نمايشگاه از نزديك با دسللتاوردهاي صنعت مالي و مديران بخشهاي مختلف آشنا شوند و به تبادل نظر بپردازند. فالح ادامه داد: با همت و تالش روابطعمومي سازمان بورس، هماهنگيهاي الزم براي حضور انجمنهاي علمي مانند انجمن مالي اسالمي، انجمن علوم مالي ايران و انجمن مهندسي مالي به عمل آمده و همچنين براي برگزاري كرسيهاي آزاد انديشي اقتصادي، با دانشگاههاي مهم كشور مكاتبات الزم انجام شده است. مشاور رييس سازمان بورس همچنين برنامههاي نهايي شده دهمين دورهنمايشگاهبينالملليبورس،بانكوبيمهرابرشمردوگفت: در فاينكس 2017 دومين رويداد استارتاپهاي مالي ايران، خاور ميانه و شمال آفريقا برگزار خواهد شد. وي با اشاره به اينكه تالش شده برگزاري اين نمايشگاه با جذابيت همراه باشد، گفت: در حاشيه اين رويداد بينالمللي، نمايشگاه كاريكاتور با محور اصلي بازار سرمايه و همچنين مسابقه بورس كاپ اجرا ميشود. وي هدف از برگزاري بورس كاپ را افزايش جذابيت و آشنايي عموم جامعه با ساز و كار بازار سرمايه دانست و بيان كرد: بورس كاپ در واقع شللبيه سللاز بورس است و در اين بازي، بازديدكنندگان در گروههاي چند نفره، بين 10 تا 15 دقيقه با هم مسابقه ميدهند.فالح با اشاره به اينكه از اهداف مهم برگزاري ايران فاينكس 2017 فرهنگ سازي و آموزش و معرفي آخرين دستاوردهاي بازار سرمايه به مخاطبان است، عنوان كرد: براي برگزاري كارگاههاي تخصصي در هر سه حوزه بورس، بانك و بيمه و همچنين برپايي غرفه كودك و نوجوان به منظور فرهنگ سازي، آموزش و اطالعرساني، برنامهريزيهاي الزم انجام شده و همچنين »داالن فرهنگسازي« به عنوان راهنماي ورود مخاطبان به بازار مالي طراحي شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.