واكنش وزير كشاورزي به افزايش قيمت مواد غذايی در آغاز سال جديد؛ گرانی به من ربطی ندارد

Jahan e-Sanat - - News -

گ/روه بازرگان/ي- تنظي/م بازار محص/والت كش/اورزي از جمل/ه مس/ووليتهايي به ش/مار ميرود كه هم/واره مي/ان وزارتخانههايي همچ/ون صنع/ت، كش/اورزي و همچنين دستگاههاي نظارتي مانند س/ازمان حمايت دس/ت به دست ميشود و حتي با شروع سال جديد نهتنهاشاهدسروسامانگرفتناين بازار نبوديم بلكه همچنان فضا براي سودجويان فراهمتر از گذشته نيز شدهاستچراكههنوزمتوليتنظيم بازاربهطورمشخصمسووليتتنظيم بازار و مقابله با گرانفروشي و تقلب را بر عهده نميگيرد. از اين رو به نظر ميرسد هرچه زودتر با شروع به كار دولت جديد، بايد تحول اساسي در اعطاي مسووليت به وزارتخانهها و روال تنظيم بازار كاالهاي اساسي در پيش گرفته شود.

وزارت كش/اورزي از جمل/ه دس/تگاههايي به ش/مار ميرود كه به نظر ميرس/د دس/تكم تنظيم ب/ازار و كنترل قيم/ت محصوالتي مانن/د ميوه، گوش/ت، م/رغ و ... به اي/ن وزارتخانه مربوط ميش/ود اما بارها مس/ووالن اي/ن وزارتخانه در خصوص اين موضوع عنوان كردهاند كه وزارت كشاورزي مسوول عرضه و تنظيم بازار محصوالت كشاورزي در سطح ملي است نه مغازههاي سطح ش/هر. با اين حال به نظر ميرس/د اين وزارتخانه در تامين محصوالت كشاورزي و كاالهاي اساسي نيز به درستي عمل نكرده است چرا كه در برخي روزها ش/اهد كمبود و گراني برخي از اين كاالها بوديم.

محمود حجتي، وزير جهاد كشاورزي در اولين نشس//ت خبري خود به همراه معاونانش بخش//نده، كشاورز، مهرفرد و ركني به عملكرد و دستاوردهاي وزارت جهاد كشاورزي اشاره كرد و اظهار داشت: نق//اط ضعفي هم وج//ود دارد و مدعي نيستيم كه ضعفي نداريم.

وي اضافه كرد: باور بنده اين است كه كشور ما در بخش كشاورزي ظرفيتها و قابليتهاي نهفت//ه فوقالعادهاي دارد كه بخش عمدهاي را كشف نكرديم و از بخشي هم آن طور كه بايد و شايد بهره نگرفتيم ي//ا اگر بهره گرفتيم به صورت بهرهور عمل نكرديم.

وزير جهاد كش//اورزي تصريح كرد: نگاه كلي ما اين است كه بايد بهرهوري را تبديل به احسن كنيم و آن را افزايش دهيم.

حجتي ادام//ه داد: در برخي مناطق كشوربارندگيباالي005 ميليمتراست، بعد برخي ميگويند ما آب نداريم؛ توجيه مسووالن را از اين منظر نپذيريم.

اين عضو كابينه دولت يازدهم با اشاره به برنامههاي وزارت جهاد كشاورزي در چند سال گذشته افزود: برنامههايي را در ارتباط با محصوالت اساس//ي در دستور كار قرار داديم و با تجربه س//اير كشورها در اين زمينه و ظرفيتهاي تحقيقاتي كه در گوش//ه و كنار دنيا وجود داشت، ارتباط برقرار شد. كنترلقيمتوظيفهمانيست حجتي در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينكه براي تنظيم بازار ميوه شبعيدحدود26 تا36 هزارتنپرتقال وارد كرديم اظهار داش//ت: 54 هزار تن مرغ براي ايام عيد در سردخانهها ذخيره داشتيم و هر روز حتي روزهاي تعطيل مرغ منجمد در بازار عرضه كرديم. البته ممكناستيكروزبهدليلتعطيلبودن كشتارگاههاقيمتمرغافزايشيافتهباشد اما روز بعد از آن شاهد كاهش قيمتها در بازار بوديم.

وزير جهاد كشاورزي با تاكيد بر اينكه اي//ن وزارتخانه مس//وول توليد و تامين محصوالت اس//ت و مسوول عرضه آنها نيس//ت، گفت: ميادين مي//وه و ترهبار و ميدان بهمن در حوزه مسووليت ما قرار دارد و مغازهها به ما مربوط نميشود.

وي درب//اره فروش س//يب 11 هزار توماني در سطح خردهفروشي نيز گفت: عرضهسيب11 هزارتومانينيزربطيبه ما ندارد و در صورتي كه قيمتها باالست، بايد سازمانهاي نظارتي اقدامات الزم را انجام دهند و بنده پاسخگو نيستم.

حجتي درباره گرانفروشي لبنيات با تكرار صحبته//اي خود گفت: افزايش قيمت لبنيات نيز ربطي به من ندارد زيرا مس//ووليت تنظيم بازار اين محصوالت يادش//ده برعهده سازمان حمايت است. محصولي كه ما به صورت تنظيم بازاري در شب عيد عرضه كرديم، هيچ مشكلي نداشت و قيمت مصوب به فروش رسيد.

وي درباره خريد تضميني محصوالت كشاورزي در بورس كاالي ايران گفت: دو سال است كه جو و ذرت در بورس كاال خريد و فروش ميشود اما شرايط عرضه گندم در بورس سختتر است هر چند پيشبينيهاي الزم در اين ارتباط شده ولي نگران آن هستيم كه كشاورزان در صورت تحقق اين امر آسيب ببينند.

به جاي گوش/ت قرم/ز، مرغ و ماهيبخوريم

وزير جهاد كشاورزي در پاسخ به سوال ديگري درب//اره افزايش قيمت كاالهاي مصرفي مردم و گاليه مسووالن ردهباالي كشور از جمله رييسجمهور در اين باره گف//ت: افزايش قيمت كاالهاي مصرفي كه شما مطرح ميكنيد و درباره كاالهاي اساسي مطرح است، بايد به شكلي ديگر به آن توجه شود. مرغ نسبت به سال 92 چندان گران نشده و امروز هفت هزار و خردهاي به فروش ميرسد در حالي كه قيمت اين محصول در گذش//ته 6700 تومان بود. گوش//ت گوساله نيز افزايش قيمتي نداشته اما گوشت گوسفند بنا به داليلي كه توضيح دادم افزايش يافته است و ما سازوكارهايي داريم كه بتوانيم جلوي اين افزايش قيمت را بگيريم.

حجتي يادآور ش//د: در بحث مصرف گوشت قرمز بايد تغيير فرهنگ مصرف در كشور ايجاد شود و بخشي از اين نياز به سمت گوشت سفيد و ماهي برود.

مخال/فاحيايدوب/ارهوزارت بازرگانيهستم

وزي//ر جه//اد كش//اورزي در بخش ديگ//ري از صحبتهاي خود در پاس//خ ب//ه س//والي مبني بر اينكه ب//ا توجه به تصميمات مسووالن اجرايي دولت امكان احياي وزارت بازرگاني در دولت دوازدهم وج//ود دارد. در اين صورت وزارت جهاد كشاورزي چه رويكردي خواهد داشت، گف//ت: همانطور كه تاكي//د كردم بايد زنجيرههاي توليد را در بخش كشاورزي كشور داشته باشيم و وقتي گفته ميشود چغندر بايد در كشور تبديل شود و واردات نش//ود، منظورم اين اس//ت ك//ه بر اين اساس بايد بخش كشاورزي مسووليت داشته باشد.

وي با بي//ان اينكه ب//ه عنوان يك شهروند عادي مخالف اين امر هستم، اظهار كرد: از طريق مس//ووليتهايي ك//ه در بخش بازار و در قانون انتزاع به وزارت جهاد كشاورزي اعطا شده بود، توانستيم طرح بازار در برابر بازار را پياده كنيم و بر اين اساس سيب مازاد مورد نياز خود را صادر كرديم.

وزير جهاد كشاورزي درباره طرح بازار در برابر بازار گفت: درست است كه اين طرح قديمي و سنتي است اما در كشور ما جواب داد و توانس//تيم صادرات انجام دهيم. با توجه به ش//رايط فعلي راهكار ديگري هم نداشتيم.

وي گفت: از طريق غيرمس//تقيم به صادرات سيب كمك شد. حال اگر كسي ميخواهد اين اختيار را از من بگيرد من به عنوان يك شهروند ميگويم غلط است. وارداتگوشتبرزيلي حجتي در ادام//ه صحبتهاي خود در پاسخ به سوالي در خصوص احتمال واردات گوش//ت آلوده از كش//ور برزيل گف//ت: در زمان ذبح دام در اين كش//ور ناظر روحاني و دامپزشك داريم و برخالف ساير كشورها نظارت الزم قبل از واردات صورت ميگيرد.

وي تصريح كرد: بر اين اس//اس سه ماه گذشته يك كشتارگاه نيز كه قصد صادرات گوشت مشكلدار به ايران داشت، تعطيلشد. برنامهافزايشعموديتوليد وزير جهاد كشاورزي افزود: يكسري برنامهه//ا در رابط//ه ب//ا افزايش توليد محصوالت اساسي مانند گندم، برنج، جو، ش//كر، پنب//ه و دانهه//اي روغني تدوين ش//ده است كه با هدف افزايش عملكرد در واحد س//طح بدون افزايش س//طح زيركش//ت اين محص//والت را افزايش ميدهيم.

وي با بيان اينكه در توليد محصوالت اساس//ي مانند گندم، برن//ج، جو، پنبه، دانههاي روغني و ... برنامههاي افزايش توليد پيگيري شده اس//ت، اضافه كرد: در اين برنامهها هيچ افزايش س//طحي پيشبيني نكردهاي//م. برنامه ما افزايش توليد به ص//ورت عمودي اس//ت البته احتمال دارد س//طح زير كش//ت برخي محصوالت را كاهش و برخي را افزايش داده باشيم.

اج/ازه نميدهم ش/كر خام به كشوربيايد

وي در بخش ديگري از صحبتهاي خود درباره تعطيلي كارخانه قند ورامين در روزهاي گذشته گفت: اين كارخانه در گذشته چغندر تحويل ميگرفت و شكر تحويل ميداد اما كارخانهها گفتند چه كاري اس//ت كه چغن//در بخريم و آن را تبديل به شكر كنيم. ميرويم شكر خام از خ//ارج از كش//ور وارد كرده و آن را به اسم توليد سفيد كرده و عرضه ميكنيم كه اجازه اين كار را ندادم.

حجتي افزود: كاري كه برخي افراد با واردات شكر خارجي و سفيد كردن آن بخواهند در بازار عرضه كنند مورد قبول ما نيس//ت و بايد آن را چغندر داخلي و توليدات كشاورزان تامين كنند.

وي با اشاره به ايجاد شرايط الزم براي فراهم آمدن امكان دوباره تبديل چغندر قند در كارخانهها گفت: با توجه به اينكه برخي كارخانهها با واردات شكر خام در صنعت خود تغيير رويكرد دادهاند براي رفع اين نقيصه تا مدتي به آنها شكر زرد ميدهيم تا آنها بتوانند خود را با شرايط جدي//د وفق دهند اما بع//د از اين مدت دوباره بايد بتوانند چغندر كش//اورزان را خريداري كنند.

تعرفهصفرواردات،كارخانههاي چغندر را ورشكست كرد

وي با اش//اره به اينكه واردات شكر با تعرفه صفر در سالهاي گذشته موجب شد بس//ياري از كارخانجات چغندرقند ورشكست ش//وند، اظهار كرد: در همان سالها سطح زيركشت بهاره چغندر قند 173 هزار هكتار بود كه سال گذشته به دليل محدودي//ت آب اين عدد به 103 هزار هكتار رس//يد بنابراين طي حدود 10 سال گذشته 70 هزار هكتار سطح كشتبهارهكاهشيافتامامتوسطتوليد از 27 به 54 تن رسيد.وي در مورد گندم هم گفت: سال گذشته سطح زيركشت گندمنسبتبهسال29؛063 هزارهكتار كاهش پيدا كرد با اين حال در توليد به خودكفايي رسيديم.

وزير جهاد كش//اورزي با بيان اينكه در بخ//ش گندم 1/5 ت//ن توليد كل بر مصرف كل پيش//ي گرف//ت، ادامه داد: س//ال 29؛ كشاورزان كمتر از چهار هزار ميليارد تومان پول گرفتند اما اين عدد در س//ال 95 به 14 هزار و 500 ميليارد تومان رسيد.

حجتي اضافه كرد: با اين حال برخي اخبار و س//ياه نماييهايي به گوشمان ميرس//د و غصهمان ميگيرد كه علت آن هم احيانا برخي مس//ايل سياسي و انتخاباتي است.

وي ب//ا بيان اينكه اعداد و آمار كامال واضح و روشن است، افزود: ما سال 29؛ 4 ميليون و 700 هزار تن گندم خريديم و اين عدد در س//ال گذش//ته به 11/5 ميليون تن رسيد.

كش/تچغندربهپاييزمنتقل شود

اين مقام مس//وول با بيان اينكه 80 درصد بارندگيها در پاييز، زمس//تان و اواي//ل بهار اتفاق ميافتد، به لزوم انتقال كش//ت چغندر قند به پاييز اشاره كرد و گفت: در اين صورت بخش عمدهاي از آب مورد نياز محصول از طريق آب سبز تامين خواهد شد.

حجتي با اشاره به اينكه در خوزستان مشكل كش//ت چغندر داريم، ادامه داد: ما در خوزس//تان كارخان//ه نداريم؛ اگر كارخانهاي در اين استان ايجاد شود كه ظرفيت دريافت روزانه 50 تا 60 هزارتن چغندر را داشته باشد ميتوانيم در اين استان كشت كنيم.

وزير جهاد كشاورزي با اشاره به توليد دانههاي روغني اضافه كرد: ما ميتوانيم 70 درص//د نياز كش//ور در اين زمينه را در داخ//ل تامين كنيم ك//ه اين عدد را در س//ال 84 به 16 درصد رسانديم اما عقبگرد داشتيم و به شش درصد رسيديم هماكنون نيز روي همان شش تا هفت درصد حركت ميكنيم.

حجتي تصريح كرد: ما موفق شديم توليد كلزا را نس//بت به س//ال 92 سه برابر كنيم.

درآم/د كش/اورزان 04درصد افزايش يافت

وزير جهاد كش//اورزي با بيان اينكه تجهيز و نوسازي اراضي شمال در دستور كار ماست، گفت: هر جا اين كار را انجام داديم، انجام كشت دوم امكانپذير شده است ضمن اينكه درآمد كشاورزان بين 30 تا 40 درصد افزايش يافته است.

حجتي با اش//اره به افزايش هش//ت درصدي توليد برنج در سال 95 نسبت به سال ماقبل آن افزود: در عين حال در برخي استانها به صورت نانوشته، كشت را محدود كردهايم.

منابعصندوقتوسعهمليبراي توسعهگلخانهها

اين عضو كابينه دولت يازدهم با بيان اينكه در بخش سيستمهاي نوين آبياري در س//ال گذش//ته عالوه بر رديفهاي بودجه005 ميليوندالرازمحلصندوق توسعه ملي به سيستمهاي نوين آبياري اختصاص پيدا كرد، افزود: عالوه بر اين رديفبودجهنيزبهدوهزارو004 ميليارد تومان افزايش پيدا كرد.

حجت//ي با اش//اره ب//ه ظرفيتهاي مغفول مانده در بخش كشاورزي؛ توسعه گلخانهه//ا و پرورش ماه//ي در قفس را ج//زو اين ظرفيتها خوان//د و گفت: در زمينه توس//عه گلخانهها اقدامات خوبي انجام شده است.

وي ادامه داد: از محل صندوق توسعه مل//ي، 10 درص//د ورودي صن//دوق به صورت ريالي در اختيار ما قرار ميگيرد ك//ه اين مبل//غ را در دو زمينه توس//عه گلخانهه//ا و پ//رورش ماه//ي در قفس متمركز كردهايم.

بهگفتهحجتيسرمايهبانككشاورزي نيز از 1800 ميليارد تومان در سال 92 به شش هزار ميليارد تومان در اواخر 95 رسيده است كه اين اعتبار نيز در اختيار بخش قرار خواهد گرفت.

ويبابياناينكههرهكتارگلخانهبراي 10 نفر اشتغال مستقيم ايجاد ميكند، ادامه داد: بهرهوري آب نيز در اين صورت 90 درصد بهبود مييابد.

در ح/وزه گلخانه خيلي عقب هستيم

حجتي با اش//اره ب//ه اينكه در بحث گلخانه خيلي عقب هستيم گفت: سال گذشته حدود هزار و 200 هكتار گلخانه در كش//ور ايج//اد كردي//م در حالي كه هدفگذاري ما ه//زار و 500 هكتار بود ضمن اينكه براي امسال دو هزار هكتار هدفگذاري شده است.

وزير جهاد كش//اورزي با بيان اينكه حداقل ي//ك ميليون تن ظرفيت توليد ماه//ي در قفس اس//ت، گف//ت: اين در حالي اس//ت كه در س//ال 95 توليد كل آبزيان كشور يك ميليون و 50 هزار تن بوده است.

وي با اش//اره به اينكه ما از سال 93 پرورش ماهي در قفس را آغاز كردهايم، افزود:دربهمنماه59 ماحدود073 قفس در داخل دريا داشتيم و هدفگذاري ما در سال59 توليدهزارتنماهيدرقفسبود كه 16 هزار تن آن محقق شد.

حجتي با اشاره به اينكه به ما تصويب شده امسال 50 هزار تن ماهي در قفس توليد كني//م، افزود: با توج//ه به اينكه مقدمات كار فراهم ش//ده فكر ميكنيم اين امر محقق شود.

بهگفتهحجتيدربرنامهششمتوسعه هدفگذاريشده002هزارتندرقفس در كشور توليد شود.

پيشخريداسانسگلمحمدي از سوي فرانسه و آلمان

حجتي با اش//اره به اينكه كشورهاي اروپايي از جمله فرانسه و آلمان اسانس گل محم//دي را پيش خريد ميكنند، اظهار داشت: هزار و 400 گياه دارويي در كشور ما شناسايي شده كه بين 300 تا 400 مورد آنها منحصر به فرد و انحصاري كشور خودمان است.

وزير جه//اد كش//اورزي در بخش ديگري از س//خنانش به توسعه توليد و صادرات محصوالت لبني از كش//ور اش//اره كرد و ادامه داد: ما امروزه يكي از بزرگترين صادركنندگان محصوالت لبني هس//تيم و در ح//ال حاضر اين محصوالت به كشورهاي اروپايي، آمريكا و ژاپن صادر ميشود.

وي همچني//ن با اش//اره به ش//يوع آنفلوآنزاي فوق حاد پرندگان طي سال گذشته در كشور افزود: اين بيماري كه منشا آن پرندگان مهاجر بودند خسارت س//نگيني را به صنعت طيور وارد كرد كه البته حداقل پشتيباني توسط دولت از اين صنعت انجام ش//د اما آنطور كه بايد و ش//ايد خسارت توليدكنندگان را جبران نكرد.

وي با بي//ان اينكه حدود دو ميليون و 400 ه//زار تن مرغ در كش//ور توليد ميشود، اضافه كرد: مشكل ما اين است كه نتوانس//تيم به اندازه كافي بازار براي اي//ن محصوالت پيدا كني//م و به خاطر آنفلوآنزا نيز س//ال گذش//ته صادرات ما دچار مشكل شد.

اين مقام مس//وول دولتي با اشاره به انجام كشت فراسرزميني در كشورهاي قزاقستان، روسيه، اوكراين، غنا، برزيل و گرجستان اظهار داشت: براي انجام بيش از5/2 ميليونهكتاركشتفراسرزميني در حال مذاكره هستيم؛ بين 800 هزار تا يك ميليون هكتار نيز منجر به قرارداد شده اس//ت و عمده سطوح زمينها در كشورهاي روسيه و قزاقستان قرار دارد.

حجت//ي ادام//ه داد: همچنين 300 هزار هكتار كشت فراسرزميني مالكيتي در گرجس//تان و حدود 70 هزار هكتار مالكيتي در برزيل در حال انجام اس//ت. ضمن اينكه انجام اين كار در كشور غنا نهايي شده است. 11 ميليون تن گندم ميخريم وزير جهاد كش//اورزي درباره خريد تضميني گندم كه از دو روز گذشته آغاز ش//ده گفت: ارزياب//ي اوليه ما خريد 11 ميليون تن گندم است ضمن اينكه براي تامين منابع مالي نيز بر بودجه رقم بسيار خوبي پيشبيني شده است.

به گفت//ه حجتي منابع مالي خريد تضميني گندم از س//ه مح//ل تامين ميشود كه منبع نخست فروش ماهانه گندم توس//ط وزارت جهاد كشاورزي به نانواييها و كارخانههاس//ت كه اين وزارتخان//ه ماهانه 500 ميليارد تومان گندم به اين مراكز ميفروشد. همچنين هش//ت هزار و 200 ميليارد تومان در بودجه ب//راي تامين مالي خريد گندم پيشبيني شده و كسري آن نيز توسط بانكها تامين ميشود.

وزير جهاد كش//اورزي درباره توليد ميگو نيز با بيان اينكه س//ال 92 حدود 12 تا 13 هزار تن ميگو در كشور توليد شد گفت: اين عدد سال گذشته به 21 هزار تن رسيد و ما سال به سال در توليد و صادرات ميگو ش//اهد افزايش بودهايم ضم//ن اينكه ضايعات نيز در اين زمينه كاهش يافته است.

حجتي تصريح كرد: س//ال گذشته براي اولين بار بع//داز يك دوره طوالني در سيستان و بلوچستان اقدام به توليد ميگو كرديم ضمن اينكه هفت تا هشت هزار تن تقاضاي داخلي براي اين آبزي تعريف شده است.

كاه/ش قيمت خ/وراك دام با برجام

ويهمچنينباتاكيدبرتاثيراتبرجام در كاهش قيمت خ//وراك دام گفت: با وجود اينك//ه ذرت قبل از اجراي برجام 1250 تومانبودوباعرضه6221 توماني مرجع وارد ميشد اما امروز با ارز 3200 توماني وارد ميشود و حدود 800 تومان قيمت دارد ك//ه دليل بخش عمده اين كاهش قيمت برجام و بخش ديگري نيز كاهش جهاني قيمت ذرت است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.