اظهارات ضد و نقيض در خصوص گراني خودسرانهلبنيات

Jahan e-Sanat - - News -

ايلنا- در حالي كه در ايام عيد يكي از برندهاي لبنيات به طور خودسرانه و بدون مجوز اقدام به باال بردن قيمت شير كرده است، قائممقام وزير جهاد كشاورزي در امور بازرگاني گفت: افزايش قيمتي كه يكي دو شركت خاص در محصوالت لبني دادهاند، غيرمجاز است. اين در حالي است كه رييس اتحاديه فروشندگان لبنيات در خصوص افزايش قيمت شير و لبنيات در روزهاي اخير، بيان كرد: اين افزايش قيمت طبيعي است و بايد از اول سال 96 اعمال ميشد اما شركتهاي توليدكننده لبنيات از دو روز گذشته اقدام بهافزايشقيمتكردند.

عليرجبياظهاركرد:تمامشركتهاقيمتشيررا002 تومانافزايش دادند اما در مورد س//اير محصوالت لبني همچون ماس//ت و پنير افزايش قيمتهامتفاوتبود.بهطوريكهبرخيازتوليدكنندگانلبنياتباافزايش 200 توماني، حداقل تغيير قيمت و برخي ديگر از شركتها با افزايش دو هزارتومانيبيشترينتغييرقيمتراداشتند.

رييس اتحاديه فروشندگان لبنيات ادامه داد: با توجه به افزايش تورم و افزايش دستمزد و بيمه و ... انتظار افزايش قيمت را داشتيم و ما به عنوان حلقه اتصال توليدكنندگان و مصرفكنندگان تاكنون نارضايتي و شكايتي از بابت اين افزايش قيمت از س//وي مردم نداش//تيم.اين در حالي است كه قائممقام وزير جهاد كشاورزي در امور بازرگاني در اين رابطه بيان كرد: قيمت شير خام توسط دامداريها تغييري نداشته است و از آنجايي كه قيمت در خردهفروشيها توسط سازمان حمايت از مصرفكنندگان و توليدكنندگان، كنترل و تعيين ميشود اين سازمان افزايش قيمتي را تصويب نكرده است بنابرايناحتماالافزايشقيمتيكهيكيدوشركتخاصدرمحصوالتلبني دادهاند،غيرمجازاست.علياكبرمهرفردافزود:وزارتجهادكشاورزيبهتعيين قيمت ورود نميكند و تعيين قيمت بهصورت انحصاري در اختيار سازمان حمايت از مصرفكنندگان و توليدكنندگان است. همچنين براساس قاعده بهعلتاينكهقيمتشيرخامتغييرينكردهاستبنابراينفكرنميكنمقيمت محصوالتلبنيرشدمصوبيداشتهاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.