همكاريايرانونروژدرزمينهشيالتودامپزشكي

Jahan e-Sanat - - News - شوک بازار

ايسنا- در جريان ديدار مهدي خلج، رييس سازمان دامپزشكي كشور با روي آنگل و يك قائممقام وزير شيالت نروژ، پيرامون همكاري ايران و نروژ در زمينهشيالت،بهداشتآبزيانودامپزشكيگفتوگووتبادلنظرشد.برهمين اساسرييسسازماندامپزشكيكشورهمكاريدرزمينهسالمتوبهداشت محصوالت شيالتي و امضاي سند همكاري دامپزشكي بين دو كشور را براي پاسخگويي به نياز روزافزون تعامل در اين حوزه ضروري دانست.

وي با اشاره به رشد جمعيت و ضرورت تغذيه سالم، استفاده از تجربيات مش//ترك در زمينه بهداش//ت و س//المت آبزيان بهوي//ژه كاهش مصرف آنتيبيوتيكها، تامين واكسنهاي مورد نياز، فناوريهاي پيشرفته و تبادل كارشناسان را از جمله زمينههاي همكاري تهران و اسلو برشمرد.

قائممقام وزير شيالت نروژ هم در اين مالقات با اشاره توسعه مناسبات دو كشور بهويژه در زمينه شيالت و آبزيپروري، از گفتوگو و تفاهم با ايران در زمينه بهداشت و سالمت آبزيان و همكاري در خصوص توليد و صادرات محصوالت غذايي دريايي استقبال و بر آمادگي كشورش براي مشاركت در طرحهاي تحقيقاتي و آموزشي شيالت و دامپزشكي تاكيد كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.