چشمانداز توسعه شركتهاي فراساحلي در صنعت نفت كشور؛ لزومسرمايهگذاري01 ميليارددالري

Jahan e-Sanat - - News - * مدت اعتبار تضمین: شماره مجوز: تاریخ انتشار نوبت اول: تاریخ انتشار نوبت دوم:

يكيازويژگيهايطرحهايتوسعهاي فازهايپارسجنوبياشتغالزاييواستفاده از توان نيروي انس//اني داخلي اس//ت و طبق مس//تندات موجود تاكنون بيش از 133 ميلي//ون نفر س//اعت در بخش خش//كي فاز 19 پارسجنوبي كار شده و در انجام فعاليتهاي توسعهاي آن نيز بالغبر11 هزارنفرمشغولكاربودندكه براس//اس آمارهاي موجود در زمان اوج فعاليتها، اين تعداد به 12 هزار نفر نيز رسيده است.

مجري طرح توس//عه فازهاي 20 و 21 پارسجنوبي نيز در اين مورد توضيح داده بود بهطور متوس//ط روزانه براي 9 هزارنفردرطرحتوسعهفازهاي02 و12 پارسجنوبياشتغالزاييميشود.

اين در حالي است كه اكنون با تكميل فازهاي اين ميدان گازي نگرانيهايي در جهت فرصتهاي شغلي كه اين پروژه ايجاد كرده بود بهوجود آمده است.

درهمينحالبهگفتهمعاونمهندسي و توسعه شركت ملي نفت ايران با وجود افت و خيزهاي بهوجود آمده در صنعت نفت كشور در سالهاي اخير، حداقل03 سال كار پيوسته در فالت قاره و بهطور كلي در خليجفارس وجود دارد بنابراين بايد كارفرماي//ان و پيمانكاران خود را با شرايطجديدمنطبقكنند.

غالمرضامنوچهريگفت:بابرنامههاي پيشبينيشدهبهمنظورافزايشظرفيت توليد نفت و گاز كش//ور، بازارهاي كاري جديدي براي ش//ركتهاي فراساحلي فراهم خواهد شد و اينگونه نيست كه با تكميلپروژههايفعليپارسجنوبي،بازار كار شركتهاي فراساحل به اتمام برسد.

وي بازسازي برخي سكوها همچون سازههاي دريايي ميادين سلمان، فروزان و رش//ادت و همچنين افزايش ظرفيت توليد از ميادين يادش//ده را از بازارهاي جديد كاري در بخش فراساحل دانست و افزود: فعاليتهاي توسعهاي در صنعت نف//ت نيازمند بلوغ فكري، بهرهگيري از تكنولوژيه//اي جدي//د و بهرهگيري از مدلهاي مختلف قراردادي است.

منوچهري با اش//اره به آينده كاري شركتهاي فراساحلي گفت: مسلما در شرايط كنوني فرصت گسترده گذشته همانند آنچ//ه در پارسجنوبي رخ داد، وجود ندارد ولي همچنان شاهد ميادين كشفشده توسعهنيافته، ميدانهاي در حال بهرهب//رداري و در نهايت Brown Field ها در فالت قاره هستيم كه لزوم كار توسعهاي و افزايش ضريب بازيافت را ضروري ساخته است. البته پتانسيلهاي اكتشافينيزدرمنطقهخليجفارسبهويژه در سمت ايران بينظير است.

وي پروژههاي بزرگي همچون فرزاد A وB ، مي//دان گازي پارس ش//مالي، ميدانه//اي ف//روز A و B و همچنين گلشنوفردوسيدرميدانهايغيرمرزي رانمونههاييازفرصتهايآتيفراساحلي صنعتنفتكشوردانست.

به گ//زارش »جهانصنعت«، معاون مهندسيوتوسعهشركتملينفتايران در ادامه تصريح كرد: احداث س//كوهاي تقويت فش//ار گاز كه بايد به ازاي هر فاز ي//ا هر دو فاز پارسجنوبي ايجاد ش//ود همچنين حفر چاههاي جديد و بازسازي چاهها، بازارهاي جديد كاري شركتهاي فراساحلي به شمار ميرود.

وي با تاكيد بر اينكه صنعت نفت در آيندهبهسرمايهگذاريوفناوريبيشتري نيازمند اس//ت، ادام//ه داد: هماكنون در بخ//شفراس//احلبي//شاز07 درصد توسط شركتهاي ايراني سرمايهگذاري ميشود.

منوچهري همچنين تصريح كرد: با وج//ود افت و خيزهاي بهوجود آمده در صنعت نفت كش//ور در سالهاي اخير ولي حداقل 30 س//ال كار پيوس//ته در فالت قاره و بهطور كلي در خليجفارس وجود دارد بنابراين ميطلبد تا كارفرمايان و پيمان//كاران خود را با ش//رايط جديد منطبقكنند.

اين مقام مسوول در پاسخ به پرسشي درباره امكان مش//اركتهاي بينالمللي شركتهاي ايراني در پروژههاي صنعت نفت كش//ور نيز گفت: مش//اركتهاي بينالمللي شركتهاي داخلي نيازمند مدلهاي كارآمد ق//راردادي با دارا بودن ابعاد فني، اقتصادي و مالي است، اين در حالي اس//ت كه بهطور كلي در كشور از نظر تعريف پروژه و مدل اقتصادي مالي آن، كمتجربهايم و تعريف مناس//بي از زنجيره كار نداريم.

وي با بيان اينكه هماكنون بستر كار مش//اركتهاي بينالمللي فراهم شده اس//ت، گفت: م//اده «12» قانون برنامه اجازه ميدهد هر پروژه نفتي يا گازي كه منجر به توسعه ظرفيتها شود، از محل 50 درصد افزايش توليد و افزايش درآمد آن، سرمايهگذاري را جبران كند، تصريح كرد: بر اين اساس شركت ملي نفت ايران توانستهباهمينمكانيسمدرپارسجنوبي و در غرب كارون، منابع مالي الزم را تامين كند.البتهاينمكانيسمنيزدرهمهميادين قابل اجرا نيست و محدوديتهايي دارد. الزم به ذكر اس//ت كه اتكاي اين منبع بهط//ور عمده تاكنون صن//دوق ذخيره ارزي بوده است.

منوچه//ري الزمه تحق//ق اين مهم را بهروزرس//اني عل//م و بهرهگي//ري از فناوريهاي روز دنيا دانس//ت و تصريح كرد: صنعت نفت كشور مانند هر صنعت ديگري، بر پايه فناوري است و اين فناوري بايد ملي شود.

وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا در ايرانشركتنفتيمانندشركتهايشل و توتال ميتواند وجود داشته باشد، ادامه داد: به منظور تشكيل يك شركت نفتي در ايران بايد بخش//ي از وظايف شركت نف//ت مجزا و ب//ه آن ش//ركتها واگذار شود تا جايي كه شركت يادشده، اختيار بازاريابي و فروش محصول را داشته باشد اين در حالي اس//ت ك//ه در حال حاضر شركت نفت و شخص آقاي وزير، موافق اي//ن موضوع نيس//تند و جايگاه قانوني معتب//ري نيز وجود ندارد بنابراين ايجاد يك شركت نفتي به معناي جامع و كامل آن امكانپذير نيست.

معاونمهندسيوتوسعهشركتملي نفتايراندرخصوصارزيابيازپروژههاي فعالدرپارسجنوبيگفت:كلاتفاقيكه در پارسجنوبي افتاده است، تراز انرژي ما را در كشور و در سطح بينالمللي تغيير داده و موجبات رشد اقتصادي، افزايش رفاه، ارتقاي سطح تكنولوژي و دانش و از سوي ديگر ارتقاي سطح كار پيمانكاران ايراني شده، همچنين اجراي پروژههاي همزمانوتوسعهايفازهايپارسجنوبي در مجموع سطح مديريت ساخت داخل را بهبود بخشيده است.

وي اف//زود: با تكميل فازهاي جديد پارسجنوب//ي در س//ال 69، توليد گاز كش//ور از ميدان گازي پارسجنوبي به سطح قطر يا حتي مقداري بيشتر از اين كشور خواهد رسيد.

منوچهري دستيابي به توليد پايدار را مقوله قابل توجهي دانست و گفت: حفظ توليد از اهميت زيادي برخوردار است و بايد با اتكا به تجربيات گذشته، سرعت و كيفي//ت كار را ارتقا داده و هزينهها را كاهشدهيم.

ويادامهداد:نيازداريمتنهابرايتوليد و افزايش س//االنه آن مطابق برنامههاي توسعهكشور،حفظظرفيتكاريموجود شركتهايايرانيوتوسعهاشتغال،ساالنه ح//دود 8 تا 10 ميليارد دالر در ميادين نفتيفراساحليسرمايهگذاريكنيم. الف- ضمانتنامه بانکی و یا ضمانتنامههای صادره از موسسات اعتباری غیر بانکی که دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران هستند. ب- اصل فیش واریز وجه نقد به حساب سپرده شرکت ملی حفاری ایران این مدت )به همراه مدت اعتبار پیشنهاد مناقصهگران(، 90 روز میباشد و برای یک بار در سقف اعتبار اولیه قابل تمدید خواهد بود. 1395,5502 96/1/16 96/1/17

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.