تبعيت عراق از توافق كاهش توليد نفت

Jahan e-Sanat - - News -

دبيركل اوپك در بغداد به خبرنگاران گفت: عراق به اوپك اطمينان داده كه به طور كامل به تعهدات خود براساس توافق كاهش توليد عمل خواهد كرد.

به گزارش رويترز جبار اللعيبي، وزير نفت عراق نيز كه در كنفرانسي با حضور باركيندو حضور داشت، گفت: ميزان تبعيت عراق از توافق كاهش توليد اكنون 98 درصد است.

وي در اين نشست اظهار داشت، تبعيت اوپك و غيراوپكيها از توافق كاهش توليد »اميدواركننده« است. تبعيت كلي از اين توافق در ماه ژانويه 86 درصد و در ماه فوريه 94 درصد بوده است.

باركيندو گفت: روند برقراري توازن در بازار قبال شروع شده و ميزان ذخاير نفتخام جهان در حال پايين آمدن است.

لعيبي نيز گفت: وي از توافق موجود رضايت دارد اما نگفت كه آيا عراق از تمديد توافق حمايت خواهد كرد يا نه. وي اين موضوع را به نشست وزراي اوپك در ماه مي موكول كرد.

وي گفت: توافق فعلي »داراي عناصر مثبت فراواني اس//ت و به بسياري از اهداف خود دست يافته است. كار براي رسيدن به كاهش توليد 1/8 ميليون بشكهاي ادامه دارد.«

توافقكاهشتوليدكهسالگذشتهبيناوپكو11 توليدكنندهديگرازجمله روسيهبهدستآمد،موجبشدتاقيمتنفتبهحدود05 دالربرسد.اينافزايش قيمتها، توليدكنندگان نفت شيل آمريكا را نيز تشويق كرده كه توليد خود را باال ببرند.لعيبي افزود: هرچند عراق متعهد به تبعيت001 درصدي از توافق كاهش توليد است اما پروژههاي خود براي افزايش ظرفيت توليد و رساندن آن به پنج ميليون بشكه در روز تا قبل از پايان امسال را نيز پيگيري ميكند.

وي افزود: عراق همچنين طرحهاي اكتش//افي خود را دنبال خواهد كرد تا ميزان ذخاير نفتياش را در سال 2018 به ميزان 15 ميليارد بشكه افزايش دهد و به 178 ميليارد بشكه برساند.

اين در حالي است كه پايگاه خبري پالتس انگليس به نقل از معاون وزير نفت وگاز عمان اعالم كرد: اين كشور نيز آماده حمايت از تمديد توافق فعلي ميان 24 كش//ور توليدكننده نفت در مورد كاهش توليد به منظور باال بردن قيمت نفت است.

سليم العوفي در يك نشست خبري در مسقط گفت: عمان از هر طرحي براي تقويت و باال بردن قيمت نفت حمايت ميكند.

وي افزود: چنانچه اين طرح، تمديد توافق كاهش توليد براي شش ماه ديگر باشد، مسقط سد راه نخواهد شد.

به گفته العوفي، عمان تابع هر قراردادي مانند توافق تمديد كاهش توليد است و با اين حال به كار ساخت ظرفيت توليد و گسترش ذخاير خود ادامه ميدهد تا براي بازگرداندن توليد نفت و ميعانات گازي به سطحي بيش از يك ميليون بشكه در روز طي كوتاهمدت در موقعيت قوي قرار داشته باشد.

عمان بزرگترين كشور عربي توليدكننده نفت است كه در اوپك عضويت ندارد، اين كش//ور سال 2016 روزانه به طور متوسط يك ميليون و چهار هزار بشكه نفت و ميعانات گازي توليد كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.