شرح مختصر کار:

Jahan e-Sanat - - News - الف( ارزیابی کیفی مناقصه گران: ب( تهیه اسناد مناقصه: * خرید اسناد: * نکات مهم : ج( تحویل استعالمهای ارزیابی و پاکات الف / ب / ج ) ضمانتنامه /پیشنهاد فنی / پیشنهاد مالی ( : د( تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: * نوع تضمین:

شرکت ملی حفاری ایران به نشانی اهواز- بلوار پاسداران باالتر از میدان فرودگاه در نظر دارد ‪PDC BITS‬ را با شرایط ذیل تامین نماید: این ارزیابی وفق آیین نامه اجرایی بند ج ماده21 قانون برگزاری مناقصات و بر اساس کاربرگهای استعالم ارزیابی کیفی موجود در اسناد مناقصه صورت میپذیرد. حداقل امتیاز کیفی قابل قبول برابر 60 میباشد.

متقاضیان شرکت در فرآیند ارجاع کار میبایست مبلغ 510/000 ریال به حساب سیبا به شماره 2174652205004 نزد بانک ملی شعبه اهواز کد 6501 به نام شرکت ملی حفاری ایران واریز نمایند. *دریافتاسناد:کلیهاشخاصحقیقییاحقوقیمتقاضیشرکتدرفرآیندارجاعکارمیتوانندازتاریخانتشارآگهیمناقصهنوبتدوملغایت41 روزبعد،میبایست ضمن ارسال تقاضای رسمی و با مراجعه حضوری به آدرس الف( اهواز- بلوار پاسداران- باالتر از میدان فرودگاه- شرکت ملی حفاری ایران- ساختمان عملیاتی- طبقه سوم- اداره تدارکات خارجی پروژههای حفاری یا ب ( تهران خیابان جمهوری- کوچه یغما ساختمان مرکزی هشتم شرکت ملی حفاری ایران ، اسناد مناقصه را دریافت نمایند. :(1 فقط اش//خاص حقیقی یا حقوقی که در مهلت مقرر مندرج در این آگهی و طبق ش//رح فوق نس//بت به خرید و دریافت اسناد مناقصه اقدام مینمایند به عنوان مناقصه گر شناخته میشوند. (2 در انجام مناقصه به روش فشرده کلیه مناقصه گران در مهلت مقرر قانونی مکلف به ارائه اسناد ارزیابی کیفی و پاکات الف/ ب/ج )ضمانتنامه/ پیشنهاد فنی/ پیشنهاد مالی( میباشند .

مناقصه گران میبایست حداکثر ظرف 45 روز پس از آخرین روز مهلت دریافت اسناد مناقصه، نسبت به تحویل استعالم ) کاربرگ(های ارزیابی کیفی شامل مستندات و مدارک الزم ) به صورتهای مکتوب و کپی نرم افزاریرویلوحفشرده(بههمراهپاکاتالف/ب/ج)ضمانتنامه/پیشنهادفنی/پیشنهادمالی( بهآدرس:اهواز-فلکهفرودگاه-شرکتملیحفاریایران-ساختمان پایگاه عملیاتی- طبقه اول- پارت -B اتاق -107 دبیرخانه کمیسیون مناقصات اقدام نمایند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.