دولت و قوه قضاييه شاهكليد امنيت سرمايهگذاري

Jahan e-Sanat - - News -

به گفته وزير نفت براي تامين امنيت سرمايهگذاران، دولت و قوه قضاييه ميتوانندزمينهرابرايجذبسرمايهگذاريهايجديدتسهيلكنندواميد است كه در سال 96 شاهد افزايش سرمايهگذاريهاي جديد در صنعت پتروشيمي باشيم.به گزارش شركت ملي پتروشيمي، بيژن زنگنه با بيان اينكه تامين خوراك مورد نياز پتروشيميها در اولويت قرار گرفته است، اظهار كرد: خوشبختانه صنعت پتروشيمي به سمت خوبي در حال حركت است و براساس برآوردها فعاليتها در اين صنعت به خوبي درحال انجام است. وي با اشاره به اينكه خوراك مورد نياز پتروشيميها درحال تامين است، اعالم كرد: آينده پتروشيمي را بسيار درخشان ميبينم و معتقدم اگر جريان عمومي كشور به سمت سازندگي و توسعه حركت كند اين صنعت بيش از اين شكوفا خواهد شد.وزيرنفت به بهرهبرداري از شش فاز جديد در پارسجنوبي، اش//اره كرد و گفت: در كنار تامين خوراك براي پتروشيمي در فازهاي مختلف پارسجنوبي، اتانزدايي فاز 12 به تازگي در دستور كار قرار گرفته است، مجموعه اين اقدامها دغدغه اصلي براي تامين خوراك پتروش//يميها را مرتفع ميكند. در حال حاضر افزون بر توليد اتان از فازهاي پارسجنوبي، اتيلن و متانول مورد نياز در واحدهاي پتروشيميها براي ساير مجتمعها نيز در حال توليد است.

بيژن زنگنه در ادامه با تاكيد بر لزوم حمايت از سرمايهگذاران اظهار كرد: بخشي از امنيت سرمايهگذاري با دولت و وزارتخانههاست اما بايد در نظرداش//ت كه ثبات در قوانين ميتواند منجر به ورود س//رمايههاي جديد به كشور شود و نوسان و تغيير در قوانين ميتواند سرمايهگذاران را نگران كند. تغيير مداوم قوانين ميتواند در ورود سرمايهگذاران جديد به بخشهاي مختلف صنعت نفت تاثيرگذار باشد و بايد براي ثبات در قانونها و دستورالعملها با عزمي ملي تالش كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.